วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นของ จ.ราชบุรี ปี 2553

จ.ราชบุรี ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยในปี 2553 ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 135,000 บาท เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ โดยสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาชมรมฯ ได้ดังนี้

ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการประกวดคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดผลงานในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 7 ประเภท ดังนี้
 1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
 2. สถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.มัธยมวัดดอนตูม
 3. สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE (ขนาดใหญ่) ดีเด่น ได้แก่ บจก.พรอสเพอริตี้ คอนกรีต
 4. สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE  (ขนาดเล็ก) ดีเด่น ได้แก่ บจก.แวกซ์กาเบ็จรีไซเคิลเซ็นเตอร์
 5. ชมุชน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด อ.โพธาราม
 6. ประเภทสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได้แก่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 7. ชุมชน TO BE NUMBER ONE  ต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และเข้าประกวดในระดับประเทศ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่
 1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
 2. สถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได้แก่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 3. สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE (ขนาดใหญ่) ดีเด่น ได้แก่ บจก.พรอสเพอริตี้ คอนกรีต
 4. ชุมชน TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2553 ได้แก่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได่แก่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
 • รางวัลสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ต้นแบบโล่เงิน ได้แก่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • รางวัลชุมชน TO BE NUMBER ONE ต้นแบบโล่เงิน ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE Teen Aerobics & Dancercise Thailand Champion 2010 รุ่น Pre-Teenage ได้แก่ ร.ร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE Teen Aerobics & Dancercise Thailand Champion 2010 รุ่นจูเนียร์ ได้แก่ ร.ร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
 1. การปะชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ในพื้นที่ยังไม่แพร่หลาย และขาดความต่อเนื่อง
 2. การดำเนินงานยังอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งบูรณการกิจกรรมภายในหน่วยงาน
 3. การขับเคลื่อนยังไม่ครอบคลุม ขาดผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน ส่วนใหญ่การดำเนินงานเป็นลักษณะงานฝาก ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนของชมรมประเภทชุมชน
 4. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยังไม่ครอบคลุม
 5. งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ไม่เพียงพอ
ที่มาข้อมูล
เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE จ.ราชบุรี ปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2553 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลตลาดสดและตลาดนัดราชบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสดและตลาดนัดราชบุรี เป็นข้อมูลที่สืบค้นมาจากห้องสมุดออนไลน์ (My First Info.) ซึ่งบันทึกเอาไว้เมื่อ 28 ก.ค. 2546 จึงเป็นข้อมูลที่อาจจะล้าสมัยไปบ้าง ไม่ได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลใหม่ ดังนั้น หากผู้อ่านทราบหรือมีข้อมูลใหม่ สามารถเพิ่มเติมไว้ได้ที่ท้ายบทความนี้

ตลาดสด

อ.เมืองราชบุรี
 • ตลาดสดทรัพย์สิน 1  ผู้ขาย 81  ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดทรัพย์สิน 2 ผู้ข่าย 396  ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดเทศบาล ผู้ขาย 185 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดกลางผลไม้ราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ผู้ขาย 350 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดริมทางรถไฟ ผู้ขาย 30 ราย เปิดขาย ทุกวัน (เช้ามืด)
 • ตลาดสดหน้าวัดศรีชมพู  ผู้ขาย - ราย เปิดขาย ทุกวัน (เช้ามืด)
 • ตลาดสดหน้าวัดโรงช้าง ผู้ขาย  25 ราย เปิดขาย ทุกวัน (เช้ามืด)
 • ตลาดสดหัวถนนศรีสุริยวงศ์ ผู้ขาย - ราย เปิดขาย ทุกวัน (เช้ามืด)
อ.จอมบึง
 • ตลาดจอมบึง ผู้ขาย  25  ราย เปิดขายทุกวัน
อ.สวนผึ้ง
 • ตลาดสดเทศบาล ผู้ขาย 299 ราย เปิดขายทุกวัน
อ.บ้านโป่ง
 • ตลาดสดบ้านโป่ง ผู้ขาย 256 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดห้วยกระบอก ผู้ขาย 300 ราย เปิดขายทุกวัน
อ.โพธาราม
 • ตลาดนัดโพธาราม ผู้ขาย  295 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดบ้านสิงห์  ผู้ขาย 56 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดนัดหนองโพ ผู้ขาย 43 ราย เปิดขายทุกวันที่ 5,15,25 ของเดือน
อ.บางแพ
 • ตลาดสดบางแพ ผู้ขาย 39 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดเสรี ผู้ขาย 40 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดเสริมสุข ผู้ขาย 45 ราย เปิดขายทุกวัน
อ.ดำเนินสะดวก
 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ผู้ขาย 50 ราย เปิดขายทุกวัน (ตอนเช้า)
 • ตลาดสดสิทธิปากท่อ ผู้ขาย 169 ราย เปิดขายทุกวัน
อ.ปากท่อ
 • ยังไม่มีข้อมูล
อ.บ้านคา
 •  ยังไม่มีข้อมูล
อ.วัดเพลง
 • ยังไม่มีข้อมูล

ตลาดนัด

อ.เมืองราชบุรี
 1. ตลาดนัดสี่แยกชลประทาน สถานที่ ม.7 ต.อ่างทอง เปิดนัดทุกวันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี
 2. ตลาดนัดบริเวณบ้านเลขที่46 สถานที่ ม.7 ต.คูบัว เปิดนัดทุกวันพุธ(15.00-19.00น.)
 3. ตลาดนัดวัดคูบัว สถานที่ ม.3 ต.คูบัว เปิดนัดทุกพฤหัส
 4. ตลาดนัดวัดแคทราย สถานที่ ม.13 ต.คูบัว เปิดนัดทุกเสาร์(15.00-19.00 น.)
 5. ตลาดนัดบ้านหนองหอย สถานที่ ม.2 ต.เขาแร้ง เปิดนัดทุกวันที่ 5,10 และ15 ค่ำ(เช้า)
 6. ตลาดนัดบ้านโคก สถานที่ ม.5 ต.เขาแร้ง เปิดนัดทุกวันที่ 4,9 และ14 ค่ำ(เช้า)
 7. ตลาดนัดดอนแร่  สถานที่ ม.1 ต.ดอนแร่ เปิดนัดทุกวันเสาร์
 8. ตลาดนัดวัดน้ำพุ สถานที่ ม.2 ต.น้ำพุ เปิดนัดทุกวันศุกร์
 9. ตลาดนัดวัดใหม่ราษฏร สถานที่ ม.6 ต.บ้านไร่  เปิดนัดทุกวันพฤหัสดี(บ่าย)
 10. ตลาดนัดวัดศาลเจ้า สถานที่ ม.2 ต.คุ้งกระถิน เปิดนัดทุกวันอังคาร
 11. ตลาดนัดวัดพิกุลทอง สถานที่ ม.3 ต.พิกุลทอง เปิดนัดทุกวันศุกร์ วันจันทร์(เย็น)
 12. ตลาดนัดทุ่งบ่อ สถานที่ ม.5 ต.เจดีย์หัก เปิดนัดทุกวันเสาร์(บ่าย)
 13. ตลาดนัดห้วยตะแคง สถานที่ ม.5 ต.เกาะพลับพลา เปิดนัดทุกวันอาทิตย์(เช้า)
 14. ตลาดนัดวัดราชสิงขร สถานที่ ม.2 ต.เกาะพลับพลา เปิดนัดทุกวันจันทร์ พุธ(เย็น)
 15. ตลาดนัดหน้าศาลเจ้าพ่อเขางู สถานที่ ม.2 ต.เกาะพลับพลา เปิดนัดทุกวันเสาร์(เช้า)
 16. ตลาดนัดวัดเกาะลอย สถานที่ ม.8 ต.เกาะพลับพลา เปิดนัดทุกวันศุกร์(เย็น)
 17. ตลาดนัดวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาราม สถานที่ ม.2 ต.สามเรือน เปิดนัดทุกวันอังคาร(เย็น)
 18. ตลาดกำนันหลัก สถานที่ ถ.เข้าเมืองเพชรเกษมสายเก่า เปิดนัดทุกวัน(บ่าย)
 19. ตลาดคลองถม (เบิร์ดคลองถม) สถานที่ ถ.เข้าเมืองเพชรเกษมสายเก่า เปิดนัดทุกวันพุธ เสาร์(บ่าย)
 20. ตลาดคลองถม (เบิร์ดคลองถม) สถานที่ ข้างห้างเทสโก้โลตัส ราชบุรี เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี (บ่าย)
 21. ตลาดนัดหลังท่าฝาง  สถานที่ ม.3 ต.หนองกลางนา เปิดนัดทุกวันเสาร์(บ่าย)
 22. ตลาดนัดเมืองทองเซ็นเตอร์พ้อยท์ สถานที่ ถ.สมบูรณ์กุล (ทางไปดอนตะโก) เปิดนัดทุกวัน (บ่าย) 
 23. ตลาดเก่าโคยกี๋ สถานที่ ถ.วรเดช ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เปิดนัดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 16:00-22:00 น.
อ.บ้านโป่ง
 1. ตลาดนัดวัดเขาแจง สถานที่ ม.1 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันขึ้น และแรม 9 ค่ำ
 2. ตลาดนัดวัดเขาขลุง สถานที่ ม.5 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันขึ้น และแรม 10 ค่ำ
 3. ตลาดนัดวัดไผ่สามเกาะ สถานที่ ม.11 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันขึ้นและแรม 7,14 ค่ำ
 4. ตลาดนัดข้างคลองชลประทาน สถานที่ ม.12 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันอังคาร (บ่าย)
 5. ตลาดนัดวัดสามมาราม สถานที่ ม.10 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันพุธ (บ่าย)
 6. ตลาดนัดสามแยกหนองไก่ขัน สถานที่ ม.9 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันพุธ (เช้า)
 7. ตลาดนัดวัดหนองเสือ สถานที่ ม.6 ต.กรับใหญ่ เปิดนัดทุกวันเสาร์
 8. ตลาดนัดไผ่สามเกาะปั๊มน้ำมันเชลล์ สถานที่ ม.12 ต.เขาขลุง เปิดนัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (บ่าย)
 9. ตลาดนัดวัดม่วง สถานที่ ม.5 ต.บ้านม่วง เปิดนัดทุกวันอาทิตย์ (12.00-18.00 น.)
 10. ตลาดนัดวัดปลักแรต สถานที่ ม.4 ต.เบิกไพร เปิดนัด ทุกวัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ (07.00-9.30 น.)
 11. ตลาดนัดวัดหุบกระทิง สถานที่ ม.10 ต.เบิกไพร ทุกวันวันพุธ (14.00-18.00 น.)
 12. ตลาดนัดต้นกร่าง สถานที่ ม.10 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันจันทร์ วันศุกร์ (14.00-19.00 น.)
 13. ตลาดนัดหมู่ที่ 5  สถานที่ ม.5 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันพุธ วันศุกร์ (14.00-19.00 น.)
 14. ตลาดนัดหัวทุ่ง สถานที่ ม.9 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันอาทิตย์ พฤหัสบดี (บ่าย)
 15. ตลาดนัดวัดลาดบัวขาว สถานที่ ม.4 ต.บัวข่าว เปิดนัดวันอาทิตย์ (12.00-18.00)
 16. ตลาดนัดวัดหนองปลาหมอ สถานที่  ม.5 ต.หนองปลาหมอ เปิดนัดทุกวันขึ้นและวันแรม 6-13 ค่ำ
 17. ตลาดนัดวัดหนองปลาหมอ สถานที่ ม.5 ต.หนองปลาหมอ เปิดนัดทุกวันจันทร์ พุธ (บ่าย)
 18. ตลาดนัดวัดสระตะโก สถานที่ ม.123 ต.หนองปลาหมอ เปิดนัดทุกวันเสาร์ (เช้า)
 19. ตลาดนัดสามแยกโคกสูง  สถานที่ ม.8 ต.หนองปลาหมอ เปิดนัดวันศุกร์ วันเสาร์ (บ่าย)
อ.โพธาราม
 1. ตลาดนัดหนองกลางดง สถานที่ ม.6 ต.ชำแระ เปิดนัด 3 และ 9 ค่ำ
 2. ตลาดนัดสร้อยฟ้า สถานที่ ม.2 ต.สร้อยฟ้า เปิดนัดแรม 2 และ 10 ค่ำ
 3. ตลาดนัดวัดท่าหลวงพล สถานที่ ม.8 ต.ท่าชุมพล  เปิดนัด 7 และ 14 ค่ำ
 4. ตลาดนัดเขาขวาง สถานที่ ม.6 ต.นางแก้ว เปิดนัด 2,4,7,10 และ 13 ค่ำ
 5. ตลาดนัดนางแก้ว สถานที่ ม.4 ต.นางแก้ว เปิดนัด 2,6 และ 12 ค่ำ
 6. ตลาดนัดธรรมเสน สถานที่ ม.8 ต.ธรรมเสน เปปิดนัด 3,5,8 และ 13 ค่ำ
 7. ตลาดนัดวัดหนองใยบัว สถานที่ ต.หนองกวาง เปิดนัดอังคารและศุกร์
 8. ตลาดนัดวัดหนองครึม สถานที่ ต.หนองกวาง เปิดนัดวันพฤหัสบดี
 9. ตลาดนัดเกาะตาพุด สถานที่ ม.4 ต.ธรรมเสน เปิดนัด 5,11 และ 15 ค่ำ
 10. ตลาดนัดเขาราบ สถานที่ ม.6 ต.เตาปูน เปิดนัด 3,9 และ 14 ค่ำ
 11. ตลาดนัดโคกทอง สถานที่ ม.1 ต.เตาปูน เปิดนัดวันพุธ (15.00-18.00 น.)
 12. ตลาดนัดวัดระฆังทอง สถานที่ ม.2 ต.เขาชงุ้ม เปิดนัด 7 และ 14 ค่ำ
 13. ตลาดนัดวัดหนองมะค่า สถานที่ ม.8 ต.เขาชงุ้ม เปิดนัด 8 และ 15 ค่ำ
 14. ตลาดนัดพุลุ้ง สถานที่ ม.8 ต.หนองกวาง เปิดนัด 5 และ 12 ค่ำ
 15. ตลาดนัดเจ็ดเสมียน สถานที่ ม.2 ต.เจ็ดเสมียน เปิดนัด 3 และ 8 ค่ำ
 16. ตลาดนัดบ้านสิงห์ สถานที่ ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง เปิดนัด 7 และ 14 ค่ำ
 17. ตลาดนัดดงยาง สถานที่ ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง เปิดนัดวันพุธและศุกร์
 18. ตลาดนัดวัดบางลาน สถานที่ ม.1 ต.ดอนทราย เปิดนัดวันอาทิตย์ (14.00-18.00 น.)
อ.บางแพ
 1. ตลาดนัดวัดหัวโพ สถานที่ ม.2 ต.หัวโพ เปิดนัดวันอังคาร พุธ(บ่าย)
 2. ตลาดนัดวัดหลวง สถานที่ ม.2 ต.วังเย็น เปิดนัดวันอาทิตย์ (15.00-18.00น.)
 3. ตลาดนัดท่ารถเมล์ สถานที่ ม.3 ต.โพหัก เปิดนัดวันอังคาร
 4. ตลาดนัดวัดใหญ่โพหัก สถานที่ ม.7 ต.โพหัก เปิดนัดวันพุธ
 5. ตลาดนัดข้างสหกรณ์เกษตร สถานที่ ม.2 ต.โพหัก เปิดนัดทุกวันเสาร์
 6. ตลาดนัดท่ารถเมล์ สถานที่ ม.3 ต.โพหัก เปิดนัดทุกวันอาทิตย์
อ.ปากท่อ
 1. ตลาดนัดพุพลับ สถานที่ ม.4 ต.ทุ่งหลวง เปิดนัดทุกวันพุธ (เช้า)
 2. ตลาดนัดบ้านทุ่งหลวง สถานที่ ม.2 ต.ทุ่งหลวง เปิดวันศุกร์ (เย็น)
 3. ตลาดนัดบ้านนาคอก สถานที่ ม.4 ต.อ่างหิน เปิดนัดทุกวันจันทร์และศุกร์ (เย็น)
 4. ตลาดนัดเขาสามง่าม สถานที่ ม.1 ต.อ่างหิน เปิดนัดทุกวันอาทิตย์
 5. ตลาดนัดบ้านเขาช้าง สถานที่ ม.6 ต.หนองกระทุ่ม เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี
 6. ตลาดนัดหินสี สถานที่ ม.3 ต.ยางหัก เปิดนัดทุกวันจันทร์
 7. ตลาดนัดห้วยศาลา สถานที่ ม.1 ต.ยางหัก เปิดนัดทุกวันศุกร์
 8. ตลาดนัดวัดยางงาม  สถานที่ ม.1 ต.ยางงาม เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี
อ.ดำเนินสะดวก
 1. ตลาดนัดวัดโคกบำรุงราษฏร สถานที่ ตำบลดอนกรวย เปิดนัด 5 วันต่อ 1 ครั้ง
 2. ตลาดนัดดอนกรวย สถานที่ ตำบลดอนกรวย เปิดนัดทุกวันเสาร์ (บ่าย)
 3. ตลาดนัดบ้านบัวงาม สถานที่ ม.1 ตำบลบัวงาม เปิดนัดทุกวันศุกร์
 4. ตลาดนัดบ้านบัวงาม สถานที่ สภาตำบลบัวงาม เปิดนัดทุกวันเสาร์
 5. ตลาดบ้านดอนไผ่ สถานที่ ม.1 ต.ดอนไผ่ เปิดนัดทุกวันศุกร์
 6. ตลาดนัดบ้านตับเป็ด สถานที่ ต.ดอนคลัง เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี
 7. ตลาดนัดวัดอมรญาติสมาคม สถานที่ ต.ท่านัด เปิดนัดทุกวันจันทร์ และศุกร์
 8. ตลาดนัดวัดเนกขัม สถานที่ ต.แพงพวย เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี
 9. ตลาดนัดสามแยกดอนคลัง สถานที่ ต.ดอนคลัง เปิดนัดทุกวันจันทร์ และศุกร์(บ่าย)
 10. ตลาดนัดวัดอุบล สถานที่ ม.3 ต.ศรีสราษฎร์ เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี (บ่าย)
 11. ตลาดนัดบ้านประสาทสิทธิ์ สถานที่ ต.ประสาทสิทธิ์ เปิดนัดทุกวันเสาร์
อ.สวนผึ้ง
 1. ตลาดนัดบ่อหวี สถานที่ ม.4 ต.ตะนาวศรี เปิดนัดทุกวันศุุกร์
 2. ตลาดนัดห้วยม่วง สถานที่ ม.3 ต.ตะนาวศรี เปิดนัดทุกวันเสาร์
 3. ตลาดนัดผึ้งหลวง สถานที่ ม.1 ต.ป่าหวาย เปิดนัดทุกวันศุกร์ (เย็น)
 4. ตลาดนัดชัฏป่าหวาย สถานที่ ม.1 ต.ท่าเคย เปิดนัดทุกวันอังคาร (เช้า)
อ.บ้านคา
 1. ตลาดนัดวัดลำพระ สถานที่ ม.4 ต.บ้านคา เปิดนัดทุกวันศุกร์ (เช้า)
 2. ตลาดนัดบ้านหนองน้ำขุ่น สถานที่ ม.2 ต.บ้านคา เปิดนัดทุวันเสาร์ (เช้า)
 3. ตลาดนัดโป่งกระทิงล่าง สถานที่ ม.2 ต.บ้านบึง เปิดนัดทุกวันพุธ
 4. ตลาดนัดโป่งกระทิงบน สถานที่ ม.1 ต.บ้านบึง เปิดนัดทุกวันจันทร์ (เย็น)
อ.วัดเพลง
 1. ตลาดนัดวัดศรัทธาราษฎร์ สถานที่ ต.วัดเพลง เปิดนัดทุกวันอาทิตย์
 2. ตลาดจอมประทัด สถานที่ ต.จอมประทัด เปิดนัดทุกวันเสาร์
 3. ตลาดนัดแจ้งเจริญ สถานที่ ต.จอมประทัด เปิดนัดทุกวันอังคาร
 4. ตลาดนัดวัดเกาะศาลพระ สถานที่ ต.เกาะศาลพระ เปิดนัดทุกวันเสาร์(บ่าย)
 5. ตลาดนัดวัดเพลง สถานที่ ม.4 ต.วัดเพลง เปิดนัดทุกวันพุธ และศุกร์(บ่าย)
อ.จอมบึง
 1. ตลาดนัดรางบัว สถานที่ ม.1 ต.รางบัว เปิดนัดทุกวันจันทร์ (บ่าย)
 2. ตลาดนัดวัดจอมบึง สถานที่ ม.3 ต.จอมบึง เปิดนัดทุกวันพุธ
 3. ตลาดนัดควาย สถานที่ ม.5 ต.จอมบึง เปิดนัดทุกวันเสาร์ (เย็น)
 4. ตลาดนัดสถานีอนามัยจอมบึง สถานที่ ม.3 ต.จอมบึง เปิดนัดทุกวันอาทิตย์
 5. ตลาดนัดวัดแก้มอ้น สถานที่ ม.3 ต.แก้มอ้น เปิดนัดทุกวันศุกร์ (บ่าย)
 6. ตลาดนัดสามแยกแก้มอ้น สถานที่ ม.3 ต.แก้มอ้น เปิดนัดทุกวันอังคาร (บ่าย)
 7. ตลาดนัดด่านทับตะโก สถานที่ ม.1 ต.ด่านทับตะโก เปิดนัดอาทิตย์ (เช้า)
 8. ตลาดนัดด่านใน สถานที่ ม.3 ต.ด่านทับตะโก เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี (เย็น)
 9. ตลาดนัดเบิกไพร สถานที่ ม.1 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันศุกร์ (เย็น)
 10. ตลาดนัดหนองปรือ สถานที่ ม.2 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันอังคาร (เย็น)
ที่มาห้องสมุดออนไลน์ My First Info. ข้อมูลจังหวัด : ตลาดสดจังหวัดราชบุรี. [Online]. Available : https://province.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsid=3939&keyword=ตลาดสด. [2553 พฤศจิกายน 14 ].
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

ชาติพลเมืองในท้องที่มณฑลราชบุรี ปี พ.ศ.2468

บทความเรื่องชาติพลเมืองในท่องที่มณฑลราชบุรี ปี พ.ศ.2468 นี้ ผมคัดลอกมาจากหนังสือสมุดราชบุรี ซึ่งจัดทำโดยมณฑลราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2468 ในการคัดลอกนี้ ผมได้พิมพ์ตัวอักษรตามแบบภาษาไทยที่ใช้เขียนในสมัยนั้น มิได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยในปัจจุบันแต่อย่างใด ดังนั้นจึงอาจมีคำบางคำที่เขียนแตกต่างจากปัจจุบัน

คำแนะนำก่อนอ่าน
คำว่า ในบัดนี้,ปัจจุบัน, เดี๋ยวนี้,ทุกวันนี้ ที่ปรากฏในบทความต่อไปนี้ หมายถึงปี พ.ศ.2468
จุลศักราช (จ.ศ.) = พุทธศักราช (พ.ศ.) – 1181
แผนที่จำลองประกอบจินตนาการในการอ่าน

ชาติพลเมือง

ในบัดนี้ พลเมืองในท่้องที่มณฑลราชบุรี มีประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน แบ่งออกตามส่วนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ดังนี้

จังหวัดราชบุรี  ๒๒๕,๐๐๐ คน
จังหวัดเพ็ชร์บุรี  ๑๒๕,๐๐๐ คน
จังหวัดสุมทสงคราม  ๗๕,๐๐๐ คน
จังหวัดกาญจน์บุรี ๔๕,๐๐๐ คน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๐,๐๐๐ คน

พื้นพลเมืองเดิมคงกล่าวได้ว่า เปนคนไทย (ลาวเจ้าของดินแดนเดิม) แต่ปรากฏว่ามีคนต่างชาติเข้ามาปะปนสำส่อนมาก เช่น พวกขอมและแขก เปนต้น แล้วก็เลยผสมพืชพันธ์ต่อเนื่องกันมาตลอดจนทุกวันนี้

นอกจากชาวพื้นเมืองเดิมที่กล่าวแล้ว  ยังมีพวกมอญชาวเมืองทวายและพวกลาวโซ่ง ลาวเวียงชาวศรีสัตนาคนหุต ซึ่งเปนพวกชะเลยและพวกที่มาพึ่งบรมโพธิสมภาร เข้ามาอยู่ปะปนอีกเปนจำนวนมาก ดังปรากฏตามพระราชพงศาวดารว่า เมื่อจุลศักราช ๑๑๓๖ (พ.ศ.๒๓๑๗) ในรัชกาลกรุงธนบุรี พระยาเจ่งก็ได้นำครอบครัวมอญอพยบเข้ามาครั้งหนึ่ง และเมื่อจุลศักราช ๑๑๗๗ (พ.ศ.๒๓๕๘) ในรัชกาลแห่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ กรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้มีครัวมอญอพยบเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเปนจำนวนถึง ๕๐,๐๐๐ คนเศษ และได้โปรดเกล้าฯ ให้สมิงสอดเบา ซึ่งเปนหัวหน้าครัวมอญในครั้งนั้น เปนพระยารัตนจักร์  พวกเหล่านี้ที่ได้เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ในแขวงเมืองกาญจน์บุรี และได้ตั้งภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่นั้นเปนจำนวนมาก

นอกจากนั้นแขวงเมืองกาญจน์บุรี ซึ่งมีอาณาเขตต์ใกล้ชิดติดต่อกับเมืองทวาย เปนความสดวกแก่พวกมอญที่ได้รับความรบกวนเบียดเบียนจากพม่าจะเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร จึงได้พากันเข้ามาอีกเนืองๆ ในเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน แล้วทางฝ่ายรัฐบาลสยามก็ได้จัดพวกเหล่านี้อยู่ตามเมืองด่านตำบลต่างๆ ที่เปนเมืองน่าศึกกับพม่า คือ เมืองสังขละบุรี เมืองไทรโยค เมืองท่าตะกั่ว เมืองท่ากระดาน เมืองท่าขนุน เมืองสิงห์ เมืองลุ่มสุ่มฯ ซึ่งเมืองเหล่านี้ได้มีชาวรามัญเปนเจ้าเมืองปกครองควบคุมกันตลอดมา จนเมื่อได้เปลี่ยนแปลงวิธีปกครองตามระเบียบใหม่แล้ว จึงได้ยกเลิกเมืองเหล่านี้

แม้กระนั้นในปัจจุบันนี้ พวกเจ้าเมืองกรมการของเมืองเหล่านั้นก็ยังมีตัวอยู่อีกหลายคน แต่โดยมากได้อพยบมาตั้งภูมิลำเนาว์อยู่ในเขตต์จังหวัดราชบุรี ในท้องที่อำเภอโพธารามกับอำเภอบ้านโป่งเปนจำนวนมาก  นอกจากในท้องที่จังหวัดกาญจน์บุรีและราชบุรีแล้ว พวกมอญยังมีอยู่ในท้องที่จังหวัดเพ็ชร์บุรีด้วยอีกส่วน

พวกลาวโซ่ง ลาวเวียง นั้นก็คงมีในท้องที่จังหวัดกาญจน์บุรี ราชบุรี และเพ็ชร์บุรีเปนตำบลๆ ทั่วกันทั้งสามจังหวัด พวกนี้คือพวกชะเลยที่กวาดต้อนเข้ามาในคราวชนะสงครามแต่ครั้งกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกัน แต่ชนพวกนี้มีการอพยบย้ายครอบครัวไปมาตามจังหวัดในพระราชอาณาจักร์บ่อยๆ เนื่องจากการหาที่ทำไร่นาที่บริบูรณ์  ผิดกับมอญที่มิได้โย้ย้ายภูมิลำเนาว์ โดยคงอยู่ประจำท้องที่ แต่การอยู่เปนหมู่เปนพวก พวกลาวโซ่ง ลาวเวียงก็คงเปนเหมือนเช่น พวกมอญ

นอกจากชนทั้งสองชาติดังกล่าวแล้ว ในท้องที่มณฑลราชบุรี ในเขตต์จังหวัดกาญจน์บุรี ราชบุรี และเพ็ชร์บุรี ยังมีพลเมืองชาติพิเศษอยู่อีก คือ พวกเกรี่ยง กร่าง ชนพวกนี้อยู่ตามภูเขาที่ต่อแดนระหว่างพระราชอาณาจักร์สยามกับพม่า  แต่ความเปนอยู่ของพวกนี้ เปนสัดเปนส่วนไม่อยู่ใกล้ชิดกับคนชาติอื่นๆ คงอยู่แต่ฉะเภาะในหมู่พวกเดียวกัน ตามภูเขาที่ป่าดง ทั้งไม่ใคร่จะตั้งบ้านเรือนอยู่เปนปรกติมั่นคงมักอพยพโย้ย้ายบ่อยๆ เมื่อมีเหตุการณ์ป่วยตายหรือโรคภัยอย่างใดขึ้น ชนพวกนี้ยังห่างแก่ความเจริญกว่าชนพวกอื่นๆ โดยเหตุที่ขาดการติดต่อ ทั้งไม่ใคร่จะกล้าเข้าในหมู่ประชุมชนในบ้านเมือง  โดยไม่ถูกอัธยาศรัยและดินฟ้าอากาศ เพราะเมื่อออกมายังภูมิประเทศที่เปนท้องทุ่งแล้ว ก็อาจจะเกิดป่วยไข้เจ็บตายได้ง่าย

ในท้องที่จังหวัดราชบุรีมีชนพวกนี้อยู่ประมาณ ๑,๒๐๐ คน ในจังหวัดกาญจน์บุรี ประมาณ ๑,๔๐๐ คน จังหวัดเพ็ชร์บุรี ประมาณ ๔๐๐ คน รวมทั้งมณฑล ๓,๐๐๐ คน

นอกจากนี้ยังมีพวกขมุอีกพวก ๑ ที่มีในท้องที่จังหวัดกาญจน์บุรี แต่มีจำนวนไม่มากนัก พวกนี้มีบ้านเรือนอยู่ตามภูเขา รูปร่างและการแต่งตัวออกจะคล้ายไปทางพวกมอญ  ตลอดจนวิธีเกล้าผมและผ้าที่นุ่งก็เปนถุง

ชนพวกเหล่านี้ มีที่รู้ภาษาไทยและพูดได้สักครึ่งจำนวน แต่โดยมากไม่ใช้พูดเลย เพราะมีความกระดากอาย

ที่มา
มณฑลราชบุรี. (2468). สมุดราชบุรี. พระนคร : โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย.
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อมูลนิธิและสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนใน จ.ราชบุรี

มูลนิธิ
 1. มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี (โรงเจซินเฮงตั้ว ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 2. มูลนิธิประชานุกูล ราชบุรี (โรงเจซินเฮงตั้ว ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 3. มูลนิธิส่งเสริมการกุศล (209 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 4. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี (36 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 5. มูลนิธิบ้วนฮกงี่ซัวจึง (โรงเจบ้วนบักตั๊ว ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 6. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนฮกเฮง (6 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 7. มูลนิธิลักเลี่ยงตึ๊ง (144 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 8. มูลนิธิกวนอิมบ้านโป่ง (64/16 ม.6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 9. มูลนิธิรวมใจการกุศล ราชบุรี (119 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 10. มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน (เม่งจินเซียงจีตึ๊ง) (32 โรงเจซุ่นเทียนตั๊ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 11. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเจี้ยไช้ (971 ถ.เลิศพานิช ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 12. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-โพธาราม (4 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 13. มูลนิธิก๋งปู๋ แซ่ติ้งและทายาท (70 ม.3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 14. มูลนิธิการกุศลบางแพ (302 ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 15. มูลนิธิตั้งสกุลการกุศล (ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 16. มูลนิธิดำเนินการกุศล (194 ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 17. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ดำเนินสะดวก (32 ม.1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 18. มูลนิธิเขาห้าหยก (239/4 ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 19. มูลนิธิกุ่ย-เนี้ยว ภูวพานิช (โรงเรียนชุมชนวัดเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 20. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-จอมบึง (330 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
 21. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-สวนผึ้ง (1/1 ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
 22. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-วัดเพลง (11 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 23. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-บ้านโป่ง (9 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 24. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ปากท่อ (440 ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 25. มูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิม (150 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี)
สมาคม
 1. สมาคมสมานมิตรแห่งราชบุรี (66 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 2. สมาคมส่งเสริมการกุศล ส.ราชบุรี (167/11 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 3. สมาคมฮากกา ราชบุรี (145/3 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 4. สมาคมตระกูลลี้ ราชบุรี (209-211 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 5. สมาคมมิตรกุศล (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 6. สมาคมชาวสวนผักราชบุรี (9/8 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 7. สมาคมร่วมมิตรราชบุรี (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 8. สมาคมชาวสวน-ชาวไร่ (10/19 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 9. สมาคมตั้งศรีบ้านโป่ง (1 ม.1 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 10. สมาคมสหมิตรสงเคราะห์บ้านโป่ง (118/3 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 11. สมาคมรวมมิตรบ้านโป่ง (11/2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 12. พุทธสมาคมเขาช้างเปาเก็งเค็ง (ศาลเจ้าเขาช้าง ม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 13. สมาคมปากท่อสงเคราะห์การกุศล (ศาลเจ้าพ่อปู่ ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
ที่มา :
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. (2547). 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์. (หน้า 46-48).
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดราชบุรี ปี 2552

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้กำหนดไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้ประชาชชนมีส่วนร่วมทั้งการกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง ตลอดจนให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และให้มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล/อำเภอ เพื่อรวบรวมสภาพปัญหา ความต้องการของตำบล/อำเภอ มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และกำหนดเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ผลักดันให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำแผนชุมชนของจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ดำเนินการครบแล้วทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 1,005 หมู่บ้าน และได้พยายามจัดทำการบูรณการแผนชุมชนระดับ ตำบล อำเภอ และจังหวัด ขึ้นมาตามลำดับ ข้อมูลที่ปรากฏต่อไปนี้ เป็นเพียงการบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดราชบุรี ปี 2552 เท่านั้น ยังไม่ใช่ข้อมูลการบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัดราชบุรี

การบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดราชบุรี ปี 2552

อำเภอบ้านโป่ง
ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน
 3. พัฒนาความสมบูรณ์และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
 5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร และการบริการ
จุดแข็ง
 1. มีที่ดินเหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม
 2. มีน้ำเพียงพอสำหรับทำเกษตรกรรม
จุดอ่อน
 1. ขาดความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
 2. ขาดตลาดรองรับ หรือตลาดกลางรับซื้อ
โอกาส
 1. มีการส่งผลผลิตที่สะดวก
 2. อยู่ไม่ไกลแหล่งรับซื้อผลผลิต
ข้อจำกัด
 1. ขาดสถานที่รวบรวมสินค้า/ผลผลิต
 2. ไม่มีตลาดกลางที่ประกันราคา/คุณภาพสินค้า
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ผลผลิตได้ราคาสูง
 2. มีระบบประกันราคาที่ได้มาตรฐาน
 3. คนในชุมชนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
 4. ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายได้ รัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องหนี้สินเกษตรกร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี อาชีพเสริมในหมู่บ้าน วิทยากรให้ความรู้ด้านการผลิต
อำเภอดำเนินสะดวก
ยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การค้าและบริการ
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
 3. พัฒนาความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
จุดแข็ง
 1. มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำตลอดปี มีคลองมากกว่า 200 สาย เหมาะสำหรับการทำเกษตร
 2. ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมิตรไมตรี และมีจิตใจเอื้ออารี
 3. พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวิถีชนบท
 4. มีผลผลิตที่เป็นพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพ
จุดอ่อน
 1. ปัญหาความแตกต่างของรายได้ประชาชน
 2. มีการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรค่อนข้างสูง
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมยังมีประสิทธิภาพต่ำ
 4. เกษตรกรยังขาดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
โอกาส
 1. มีตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูง
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ
 3. อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
 4. มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ
 5. มีส่วนราชการให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
ข้อจำกัด
 1. วิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลกมีผลกระทบกับชุมชน
 2. วัฒนธรรมสมัยใหม่มีผลกระทบกับวัฒนธรรม ประเพณี สมัยเก่าที่จะเลือนหายไป
 3. ปัญหาเรื่องยาเสพติด ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
 4. ปัญหาเรื่องมลพิษ ขยะมูลฝอย น้ำเน่าเสีย
 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบ่อยๆ
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ด้านครอบครัวและชุมชน คนด้อยโอกาส คนเรร่อน ส่งเสริมอาชีพคนด้อนโอกาส ดูแลคนพิการในหมู่บ้าน เช่น เบี้ยยังชีพ
 2. ด้านสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น จัดหาอุปกรณ์กีฬา มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีสถานที่พักผ่อน จัดสถานที่พักผ่อน
อำเภอบางแพ
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฎข้อมูล
จุดแข็ง
 1. ระบบชลประทานดี
 2. ผลผลิตทางเกษตรมีมาตรฐานส่งออกได้
 3. มีแหล่งท่องเที่ยว
 4. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
 5. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด
 6. ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
จุดอ่อน
 1. การแพร่กระจายของยาเสพติด
 2. น้ำเสีย
 3. ระบบกำจัดขยะ
 4. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตื้นเขิน
 5. ประชาชนมีรายได้น้อย
 6. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
 7. มีการระบาดของโรคติดต่อและศัตรูพืช
 8. ผลผลิตขาดตลาดรองรับ
 9. ขาดความสามัคคีในชุมชน
 10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 11. ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
โอกาส
 1. มีกองทุนพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าราชบุรี
 2. นโยบายโครงการชุมชนพอเพียง
 3. มีงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี
 4. มีกองทุนชุมชนต่างๆ มาก
 5. มีกระแสอาหารปลอดภัย
ข้อจำกัด
 1. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้สินค้าและต้นทุนการผลิตมีราคาสูง
 2. ราษฎรยึดกระแสทุนนิยมและวัตถุนิยม
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
อำเภอเมืองราชบุรี
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดแข็ง
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดอ่อน
 1. น้ำเสีย
 2. ขาดแคลนน้ำ
ข้อจำกัด
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
อำเภอโพธาราม
ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาคุณภาพการผลิต และเพิ่มรายได้
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน
จุดแข็ง
 1. สังคมมีความสามัคคี สมานฉันท์ ใสสะอาด มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 2. มีองค์กรด้านการศึกษา เรียนรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
 3. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคทั่วถึง
 4. สภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 5. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวพร้อมพัฒนา
 6. มีสินค้าและผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
 7. มีพื้นที่รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
 8. มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่
 9. มีแหล่งสนับสนุนเงินทุน เช่น สถาบันการเงิน
จุดอ่อน
 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง มลภาวะทางอากาศ ขยะมูลฝอย
 2. ปัญหาสังคมด้ายความยากจน เด็กคนชราถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดที่ทำกิน การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด ลักขโมย มีแรงงานนอกระบประกันสังคม ความขัดแย้งในชุมชน ขาดความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
 3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านหนี้สินนอกระบบ แรงงานไร้ฝีมือ ไม่มีตลาดรองรับสินค้าแปรรูป ไม่มีมาตรฐานการผลิตสินค้า
 4. ขาดการวางระบบผังเมืองครอบคลุมทั้งอำเภอ
โอกาส
 1. ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหลักธรรมาภิบาล
 2. มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนา
 3. มีแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพประชากร สินค้าและบริการ
 4. มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงฃ
 5. พื้นที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
ข้อจำกัด
 1. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดปัญหาการว่างงาน
 2. ขาดความต่อเนื่องในด้านนโยบายและขาดแคลนบุคลากรภาครัฐ
 3. ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าเกษตรได้
 4. ขาดการบูรณาการเพื่อการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการและดำเนินการต่างๆ
 5. มีพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ น้ำท่วมขัง และแล้งซ้ำซาก
 6. แรงงานต่างด้าว กระทบความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสุขภาพอนามัยของประชาชน
 7. ระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา ขาดการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด
 8. ขาดจิตสำนึกในการดูแลตนเองและสภาพแวดล้อม ด้ายสุขภาพอนามัย ทำให้โรคไม่ติดต่อสูงขึ้น ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
อำเภอบ้านคา
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดแข็ง
 1. ผู้นำในหมู่บ้าน ประชาชน ส่วนราชการในพื้นที่บ้านคา ต่างเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา
จุดอ่อน
 1. ดินเสื่อม
 2. วัชพืชในแหล่งน้ำหนาแน่นมาก และเกิดการเน่าเสีย
 3. พื้นที่ป่าลดลง เกิดจากการที่เกษตรกรถางป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำเกษตร
 4. ผลผลิตทางการเกษตรมีสารเคมีเจือปน
โอกาส
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
ข้อจำกัด
 1. ประชาชนขาดความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง
 3. ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ ทำให้การพัฒนามีข้อจำกัดตามไปด้วย
 4. ประชาชนยึดติดกับค่านิยมแบบเดิมๆ ไม่เปิดรับสิ่งแปลกใหม่
 5. หน่วยราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชน ยังขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ต้องใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขปัญหา
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี อบอุ่น มีความสุข ประสบความสำเร็จ
 2. เศรษฐกิจดี มีอาชีพที่มั่นคง รายได้สมดุลกับรายจ่าย ไม่มีหนี้สิน
 3. สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนดี มีทุนในการประกอบอาชีพ มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
 4. เยาวชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีการสืบทอด
 5. เด็กได้รับการศึกษา มีทุนการศึกษา
 6. คนชรามีหลักประกันคุณภาพชีีวิต
 7. มีถนน ไฟฟ้า นำประปา ใช้ทุกครัวเรือน
 8. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาดี ได้รับการประกันราคา
 9. สินค้าด้านอุปโภคและบริโภค มีการควบคุมราคาและไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
อำเภอวัดเพลง
ไม่ปรากฏข้อมูล

อำเภอสวนผึ้ง
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดแข็ง
 1. เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
 2. ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอสวนผึ้งจำนวนมาก ทำให้เกิดร้านค้าริมทาง
 3. ในอำเภอมีผู้นำที่หลากหลายด้านต่างๆ และมีความเข้มแข็ง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต.และกลุ่มต่างๆ
 4. มีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้นำ
 5. ประชาชนมีการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าเดิม
 6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น
 7. มีแผนชุมชนครบทุกหมู่บ้าน
จุดอ่อน
 1. มีการบุกรุกพื้นที่ทำกินและพื้นที่ภูเขา
 2. ขาดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
 3. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
 4. การรวมกลุ่มไม่ค่อยยั่งยืน
 5. พื้นที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร
 6. ขาดแหล่งน้ำ
 7. เป็นพื้นที่แห้งแล้ง
 8. มีการตัดไม้ทำลายป่าจากผู้มีอิทธิพล
โอกาส
 1. ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ เช่น SML ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ได้มีโอกาสนำมาสร้างและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญ
 2. ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะเป้าหมายหมู่บ้านยากจนยิ่ง ปี 2550-2551
ข้อจำกัด
 1. ค่าครองชีพสูง
 2. ต้นทุนการเกษตรมีราคาสูง เช่น น้ำมัน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ไม่คุ้มกับการลงทุน
 3. ราคาผลิตผลมีราคาไม่คุ้มกับการลงทุน
 4. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมีเทนชคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ลดการตัดไม้ทำลาายป่า
 2. เศรษฐกิจในหมู่บ้านดี ประชาชนมั่งมีศรีสุข ปลอดคนจน
 3. ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าครองชีพลดต่ำลง
 4. คนในหมู่บ้านมีความรักความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และได้รับบริการอย่างทั่วถึง
 7. การมีคึณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 8. ประชาชนได้รับการศึกษา มีความรู้ และได้รับข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง
 9. ประชาชนมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้นในหมู่บ้าน
อำเภอจอมบึง
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดแข็ง
 1. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน
 3. มีกลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
 4. ชุมชนมีอาชีพหลักและมีที่ทำกินของตนเอง
จุดอ่อน
 1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ
 2. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
โอกาส
 1. มีหน่วยงานราชการดูแลให้คำแนะนำ
 2. มีงบประมาณสนับสนุนจาก อปท.
 3. มีการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
ข้อจำกัด
 1. ราคาผลผลิตตกต่ำไม่แน่นอน
 2. ศัตรูรบกวนทำลายพืชผลเสียหาย
 3. ปริมาณผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร
 4. ต้นทุนในการผลิตสูงมาก
 5. ตลาดรองรับมีน้อยไม่แน่นอน
 6. งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ชุมชนมีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง
อำเภอปากท่อ
ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ให้มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนมากยิ่งขึ้น
 2. มีการจัดทำแผนชุมชน และปรับปรุงโดยผ่านกระบวนการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสู่อำเภอสู่เป้าประสงค์
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตทุกครัวเรือน
จุดแข็ง
 1. เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดกลางและมีจำนวนประชากรมาก
 2. มีถนนสายหลักผ่านกลางอำเภอทำให้การคมนาคมสะดวก เหมาะการการทำการค้า
 3. ในอำเภอมีผู้ที่หลากหลายด้านต่างๆ และมีความเข้มแข็ง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และกลุ่มสตรี
 4. มีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้นำ
 5. ประชาชนมีการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นกว่าเดิม
 6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น
 7. มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง
 8. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 9. มีพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มะม่วง และสัปปะรด เป็นต้น
 10. มีระบบชลประมานในการทำการเกษตร
 11. มีธรรมชาติและประเพณีที่หลากหลาย
 12. มีประชากรสุกรมากที่สุดในประเทศไทย
 13. มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติไทยประจัน
 14. มีแผนชุมชนครบทุกหมู่บ้าน
จุดอ่อน
 1. น้ำเสียจากฟาร์มสุกร มลพิษทางอากาศ
 2. ขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
 3. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
 4. การรวมยังไม่ค่อยยั่งยืน
 5. พื้นที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทำให้น้ำไม่เพียงพอ
 6. ขาดแหล่งน้ำ
 7. เป็นพื้นที่แห้งแล้ง
 8. ได้รับผลกระทบจากโรงงาน
 9. ถนนชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีรถบรรทุกสิบล้อวิ่งมาก
 10. มีการตัดไม้ทำลายป่าจากผู้มีอิทธิพล
 11. ขาดแหล่งกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี
 12. ขาดการวางผังเมืองชุมชนที่ชัดเจน
 13. เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรที่ถูกต้อง
 14. ประชากรวัยแรงงานมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานต่างถิ่น
 15. การประสานงานล่าช้าและขาดการบูรณาการในการทำงาน
 16. การป้องกันและกจัดยาเสพติดยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร
 17. ปัญหาแรงงานต่างด้าว
โอกาส
 1. ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เข่น SML ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข มีโอกาสนำมาสร้างและพัฒนาให้หมู่บ้านมีความเจริญ
 2. มีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ
 3. เป็นอำเภอที่ใกล้กรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวก
 4. ใกล้ตลาดกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
 5. มีแหล่งน้ำชลประทาน มีการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ควรส่งเสริมในเชิงอนุรักษ์
ข้อจำกัด
 1. สภาวะค่าครองชีพสูง
 2. สินค้าที่เป็นต้นทุนการเกษตรมีราคาสูง เช่น น้ำมัน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
 3. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ำทำให้บางครั้งขาดทุน
 4. เกษตรกรขาดที่ดินทำกิน
 5. งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ัญหาในระดับพื้นที่
 6. มีแหล่งยั่วยุทำให้ต้องจ่ายเงินมาก
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. เศรษฐกิจในหมู่บ้านดี ประชาชนมั่งมีศรีสุข ปลอดคนจน
 2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าครองชีพลดต่่ำลง
 3. คนในหมู่บ้านมีความรักสามัคคีรักใคร่ปรองดอง
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
สงสัยในข้อมูล หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามโดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3233-7103,0-3233-8539

ที่มา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการกลไกบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด. 14 มิ.ย.2553 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี.
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานด้านต่างๆ ใน จ.ราชบุรี

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ใน จังหวัดราชบุรี


  ด้านการเมืองการปกครอง
 • คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดราชบุรีแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ราชบุรี) (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน)
 • คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผนชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี.................. (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี)
 • คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ)
 • คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานโครงการนำร่องในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น กรรมการและเลชานุการ)
 • คณะทำงานบูรณาการแผนชุนชนระดับจังหวัด (รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี (รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ)
 • คณะทำงานยกร่างแผนชุมชนเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ)
 • คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดราชบุรี (เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน จ.ราชบุรี) (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, หัวหน้าสำนักงาน จ.ราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ)
ด้านสิทธิมนุษยชน
 • คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ)
 • คณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี (อัยการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, หน.กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พมจ.ราชบุรี เป็น คณะทำงานและเลขานุการ)
 • คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์สวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พมจ.รบ.เป็นเลขานุการอนุกรรมการ)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง
 • คณะทำงานโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา
 • คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี 
 • คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอำเภอสวนผึ้ง (นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธาน)
 • คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดราชบุรี
 • อนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
 • คณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ จังหวัดราชบุรี (คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 2206/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553)
ด้านสาธารณสุข
 • คณะกรรมการดำเนินโครงการคนราชบุรีไร้พุง ปี...........  (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธาน, นายแพทย์สาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ) 
 • คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี.......... (นายแพทย์สาธารณสุข เป็นประธาน, นักวิชาการสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ)
 • คณะกรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธาน, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ)
ด้านกีฬา
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 6-16 ก.ค.2553  
ด้านสวัสดิการ
 • คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวสัดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ) 
 • คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนระบบสวสัดิการชุมชน จังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล จังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน
 • คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการ, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ) 
 • คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี
ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
 • คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.ราชบุรี ประจำปี................ (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ) 
 • คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)
 • คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ปี พ.ศ..............
 • คณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี (Gross Provincial Product : GPP)
 • คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจค้าขายชายแดนไทย-พม่า
 • คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) จังหวัดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 • คณะทำงานรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้จังหวัดราชบุรีเป็นสถานีขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ (คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 2259/2553 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553)
 • คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 2 จังหวัดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เป็นเลขานุการ)
ด้านสังคม
 • คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณชนหอการค้าจังหวัดราชบุรี 
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดประดับธงชาติและโครงการประกวดร้องเพลงชาติจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ..................(ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน,วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ)
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (วัฒนธรรม จ.ราชบุรี เป็นเลขาธิการ)
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองราชบุรี
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธาราม
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอดำเนินสะดวก
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอบางแพ
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดเพลง
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอปากท่อ
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอสวนผึ้ง
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านคา
ด้านอุปโภคบริโภค
 • คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดราชบุรี
ด้านการเกษตร
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
 • คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสับปะรดจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • ตณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดราชบุรี
ด้านการคมนาคม
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดราชบุรี 
ด้านการศึกษา
 • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ (จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี,  จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)
กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมและสะสมข้อมูล หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มได้ที่ท้ายบทความนี้
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รวมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2553

ในการประชุม เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 26 พ.ค.2553 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ราชบุรี มีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ เรื่องโครงการต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นไปอย่างหลากหลาย ผู้จัดทำจึงนำโครงการต่างๆ เหล่านั้น มารวบรวมไว้ในบทความนี้ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ สำหรับหลายคน หลายองค์กร นำไปประยุกต์ หรือดัดแปลง ใช้ดำเนินการโครงการในหน่วยงานของตนเองได้ ข้อความที่อยู่ในวงเล็บด้านท้ายของแต่ละโครงการ หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
  1. โครงการลดผู้ค้า ผู้เสพ (อำเภอที่ปรากฎสถานการณ์รุนแรง) (ศตส.อ.บ้านโป่ง,อ.บางแพ)
  2. โครงการปฏิบัติการ Clean & Seal (ศตส.อ.เมือง,อ.บางแพ,อ.จอมบึง,อ.สวนผึ้ง,อ.วัดเพลง,อ.ดำเนินสะดวก)
  3. โครงการจัดระเบียบสังคม (อำเภอ) (ศตส.อ.เมือง,อ.บ้านโป่ง,อ.โพธาราม,อ.บางแพ,อ.จอมบึง,อ.สวนผึ้ง,อ.วัดเพลง)
  4. โครงการประชุมโต๊ะข่าว (อำเภอ) (ศตส.อ.ทุกอำเภอ)
  5. โครงการปราบปรามยาเสพติด (ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี)
  6. โครงการบริหารจัดการ (ศตส.อ.) (ศตส.อ.ทุกอำเภอ)
  7. โครงการสกัดกั้นยาเสพติด (ตชด.ที่ 137)
  8. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ศตส.จ.รบ. (ศตส.จ.รบ.)
  9. โครงการค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน (คณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ราชบุรี)
  10. โครงการค่ายเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย (ปกครองจังหวัด)
  11. โครงการประชุมผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ (ศตส.จ.รบ.)
  12. โครงการจัดทำผลิตสปอตวิทยุรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (สถานีวิทยุ)
  13. โครงการ ปชส.สร้างเครือข่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด (สถานีวิทยุ)
  14. โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดตำรวจจิ๋ว (ศปชช.)
  15. โครงการอบรมความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ (ศตส.ทุกอำเภอ)
  16. โครงการร่วมคิด ร่วมทำ ไม่นำพายาเสพติด (กองพลทหารช่าง)
  17. โครงการครอบครัวทหารไทย ห่างไกลยาเสพติด (กองพลทหารช่าง)
  18. โครงการชุมชนสัมพันธ์ (กองพลทหารช่าง)
  19. โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด (กองพลทหารช่าง)
  20. โครงการประชุมกองทุนแม่สัญจร (ศปชช.)
  21. โครงการเตรียมความพร้อมเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 53 (ศปชช.)
  22. โครงการเข้ารับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 53 (ศปชช.)
  23. โครงการพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 53 (ศปชช.)
  24. โรงเรียนค่ายทหารเข้มแข็ง (กองพลทหารช่าง)
  25. โครงการจิตใส ไกลทุกข์ (กองพลทหารช่าง)
  26. โครงการครอบครัวอบอุ่น (กองพลทหารช่าง)
  27. โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานยาเสพติดระดับจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.)
  28. โครงการจัดระเบียบสังคม จทบ.รบ. (จทบ.รบ.)
  29. โครงการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสม (สพท.รบ.เขต 1,สพท.รบ.เขต 2)
  30. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการรายงานจำแนกสถานะสถานศึกษา (สพท.รบ.เขต 1)
  31. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพท.รบ.เขต 1)
  32. โครงการ X-Ray รั้วโรงเรียน (สพท.รบ.เขต 2)
  33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการจำแนกสถานศึกษา (สพท.รบ.เขต 2)
  34. โครงการตั้งจุดตรวจสกัดอำเภอชายแดน (ศตส.อ.บ้านคา)
  35. โครงการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านที่มีสถานการณ์ยาเสพติดรุนแรง (ศตส.อ.ปากท่อ)
  36. โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี 2553 (ศตส.จ.รบ.)
  37. โครงการบูรณาการแกนนำสภาเด็กและเยาวชนบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์ (พัฒนาสังคมฯ)
  38. โครงการบริหารจัดการ (ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี)
  39. โครงการตั้งจุดตรวจสกัด (ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี)
  40. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ (สนง.คุมประพฤติ)
  41. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและสัมพันธภาพแก่เยาวชนและครอบครัว (สถานพินิจฯ)
  42. โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายแรงงานต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ (ประกันสังคมฯ)
  43. โครงการจัดทำป้ายประกาศเกียรติคุณโรงงานสีข้าว (สวัสดิการฯ)
  44. โครงการรั้วเรือนจำป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์ (เรือนจำเขาบิน)
  45. โครงการจู่โจม ตรวจค้นกรณีพิเศษ (เรือนจำเขาบิน)
  46. โครงการดนตรีบำบัด (เรือนจำเขาบิน)
  47. โครงการฝึกวิชาชีพ และซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและอื่นๆ (เรือนจำเขาบิน)
  48. โครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (เรือนจำราชบุรี)
  49. โครงการแค้มป์นักศึกษารุ่นใหม่หัวใจไร้ควัน (ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
  50. โครงการสกัดกั้นพื้นที่ตอนในชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ปี 2553 (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  51. โครงการจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดพื้นที่ อ.ชายแดน (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  52. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  53. โครงการชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  54. โครงการประกาศหมู่บ้านสีขาว (ศตส.อ.วัดเพลง)
  55. โครงการจัดเวรยามหมู่บ้าน (ศตส.อ.วัดเพลง)
  56. โครงการประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด (ศตส.อ.เมือง)
  57. โครงการปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชน (ศตส.อ.เมือง)
  58. โครงการประชุมศูนย์ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ศตส.อ.เมือง)
  59. โครงการจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ศตส.จ.รบ.)

ที่มา :
ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จ.ราชบุรี.(2553). เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี. ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี : 26 พ.ค.2553

อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สภา/สมาคม/สโมสร/ชมรม/มูลนิธิ/กลุ่ม/ศูนย์/กองทุน ในจังหวัดราชบุรี

(เว้นเกี่ยวกับกีฬา)


สภา
 • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
 • หอการค้าจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง : 157/7 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-2226, 0-3232-6654,0-3231-1021 โทรสาร.0-3232-6655 ประธาน : นายอุดม เปรมพูลสวัสดิ์)
 • สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ ชั้น 6 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2786 โทรสาร.0-3232-2862)
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง (ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3220-1168, 08-1835-5695)
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอปากท่อ
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอวัดเพลง
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองราชบุรี
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอโพธาราม
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอดำเนินสะดวก
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอบางแพ
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอสวนผึ้ง
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านคา
 • สภาพลเมืองราชบุรี
 • สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลวังเย็น
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลคูบัว
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลเบิกไพร
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาหมอ
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลวัดเพลง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลพิกุลทอง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลพงสวาย
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนไผ่
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลประสาทสิทธิ์
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลตาหลวง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าเคย
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลคุ้งกระถิน
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลสวนผึ้ง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลด่านทับตะโก
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลบางป่า
 • สภาองค์กรณ์ชุมชนตำบลป่าหวาย
สมาคม
 • สมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง 85/7 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-2612, 08-9254-1190)
 • สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262)
 • สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
 • สมาคมคนทำข่าวจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมสื่ออิสระจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง ตลาดโชคอารีย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 10120 โทร. 08-9984-8599)
 • สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง 106 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000โทร.0-3232-6415)
 • สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อสม.)
 • สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมช่างผมและเสริมสวยไทย จังหวัดราชบุรี
 • สมาคมผู้ปกครองและครู รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • สมาคมผู้ปกครองและครู รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • สมาคมผู้ปกครองและครู รร.อนุบาลราชบุรี
 • สมาคมผู้เลี้ยงสุกร จังหวัดราชบุรี
 • สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง
 • สมาคมศิษย์ รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • สมาคมศิษย์เก่าวัดแคทราย
 • สมาคมส่งเสริมการกุศล ราชบุรี
 • สมาคมเสริมสวย แต่งผม ราชบุรี
 • สมาคมสมานมิตรแห่งราชบุรี (66 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมส่งเสริมการกุศล ส.ราชบุรี (167/11 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมฮากกา ราชบุรี (145/3 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมตระกูลลี้ ราชบุรี (209-211 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมมิตรกุศล (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมชาวสวนผักราชบุรี (9/8 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมร่วมมิตรราชบุรี (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมชาวสวน-ชาวไร่ (10/19 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมตั้งศรีบ้านโป่ง (1 ม.1 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมสหมิตรสงเคราะห์บ้านโป่ง (118/3 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมรวมมิตรบ้านโป่ง (11/2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • พุทธสมาคมเขาช้างเปาเก็งเค็ง (ศาลเจ้าเขาช้าง ม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • สมาคมปากท่อสงเคราะห์การกุศล (ศาลเจ้าพ่อปู่ ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • สมาคมโผวเล้ง ราชบุรี
 • สมาคมธรรมศาสตร์ราชบุรี
สโมสร
 • สโมสรโรตารี่ราชบุรี
 • สโมสรโรตารี่แก่นจันทน์
 • สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
 • สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
 • สโมสรโรตารีโพธาราม
 • สโมสรโรตารีหลักห้า-ดำเนิน
 • สโมสรไลออนส์ราชบุรี
 • สโมสรไลอออนส์หลักเมือง ราชบุรี ภาค 310D ประเทศไทย (ที่ตั้ง หอประชาคมราชบุรี ชั้น 3 (ข้างประปา) 575 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7113)
 • สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี
 • สโมสรซอนต้าสากล ราชบุรี
 • สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี
 • สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร
 • สโมสรนายทหารชั้นประทวน ค่ายภาณุรังษี
 • สโมสรนายทหารชั้นประทวน ค่ายบุรฉัตร
มูลนิธิ
 • มูลนิธิประชานุกูล (ที่ตั้ง โรงเจซินเฮงตั้ว  ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7187) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 • มูลนิธิประชาคมราชบุรี (ที่ตั้ง 139 ม.9 ต.บ้านเลือก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70120 โทร.08-9743-4094)
 • มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา (ที่ตั้ง 84 ม.2 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.0-3228-1058)
 • มูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ (ที่ตั้ง 4/11 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3222-1816, โทรสาร.0-3222-3487)
 • มูลนิธิกวีธโร (ที่ตั้ง 629/1 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7265)
 • มูลนิธิสว่างวรรณ (ที่ตั้ง 139 ม.9 ต.บ้านเลือก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70120 โทร.08-1701-5174)
 • มูลนิธิจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว (ที่ตั้ง 101 ม.6 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี (โรงเจซินเฮงตั้ว ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิส่งเสริมการกุศล (209 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี (36 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิบ้วนฮกงี่ซัวจึง (โรงเจบ้วนบักตั๊ว ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนฮกเฮง (6 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิลักเลี่ยงตึ๊ง (144 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิกวนอิมบ้านโป่ง (64/16 ม.6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิรวมใจการกุศล ราชบุรี (119 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน (เม่งจินเซียงจีตึ๊ง) (32 โรงเจซุ่นเทียนตั๊ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเจี้ยไช้ (971 ถ.เลิศพานิช ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-โพธาราม (4 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิก๋งปู๋ แซ่ติ้งและทายาท (70 ม.3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิการกุศลบางแพ (302 ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิตั้งสกุลการกุศล (ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิดำเนินการกุศล (194 ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ดำเนินสะดวก (32 ม.1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิเขาห้าหยก (239/4 ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • มูลนิธิกุ่ย-เนี้ยว ภูวพานิช (โรงเรียนชุมชนวัดเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-จอมบึง (330 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-สวนผึ้ง (1/1 ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-วัดเพลง (11 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-บ้านโป่ง (9 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ปากท่อ (440 ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิม (150 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลราชบุรี
 • มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Right Promotion Network Foundation-LPN)  ที่ตั้ง : สำนักงานราชบุรี เลขที่ 182/3 หมู่ 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3231-4667
ชมรม
ด้านการประมง
 • ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี
ด้านสาธารณประโยชน์
 • ชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถ.อำเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000)
 • ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถ.อำเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000)
 • ชมรมใจสู่ใจ (ที่ตั้ง 201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.0-3228-1585 โทรสาร.0-3228-1581)
 • ชมรม อสม.สถานีอนามัย ต.เกาะพลับพลา
 • ชมรม อสม.ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.ราชบุรี
 • ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน จ.ราชบุรี
ด้านสวัสดิการชุมชน
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลประสาทสิทธิ์ (ที่ตั้ง สถานีอนามัยตำบลประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลเบิกไพร (ที่ตั้ง 70/114 ม.2 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลทอง (ที่ตั้ง สถานีอนามัยตำบลพิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรี (ที่ตั้ง 585 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนกรวย (ที่ตั้ง วัดโคกบำรุงราษฎร์ ม.5 ถ.บางแพ-ดำเนิน ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • ชมรมข้าราชการบำนาญ จ.ราชบุรี
 • ชมรมชาวบ้านเจดีย์หัก ม.3
 • ชมรมชาวเหนือ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
 • ชมรมไท-ยวน ราชบุรี
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.เกาะลอย
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.ดอนตะโก
 • ชมรมผู้สูงอายุดอกลำดวน คูบัว
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.เขาแร้ง
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.คุ้งกระถิน (บ้านเกตุน้อย)
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.คุ้งน้ำวน
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.โคกหม้อ
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่าราบ
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านไร่
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.สามเรือน
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.หนองกลางนา
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.หลุมดิน
 • ชมรมผู้สูงอายุบ้านธาตุ ม.3 ต.เจดีย์หัก
 • ชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัย ต.เกาะพลับพลา
 • ชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • ชมรมผู้สูงอายุมิสซังคาทอลิคราชบุรี
ด้านสุขภาพ
 • ชมรมคนรักฟัน ราชบุรี
 • ชมรมสายใย ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี (ที่ตั้ง โรงเจ ข้างประปา)
 • ชมรมจริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี (ที่ตั้ง สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี 123/202 ถ.เพชรเกษม ซ.1 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000)
ด้านการเมือง การปกครอง
 • ชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านโป่ง
 • ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จ.ราชบุรี
 • ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเมืองราชบุรี
ด้านเศรษฐกิจ
 • ชมรมธนาคารราชบุรี
 • ชมรมโรงโม่หินจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดราชพัสดุ สนามหญ้าราชบุรี
 • ชมรมแม่ค้าสนามกีฬาเขตด้านใน (ตอนเย็น)
 • ชมรมร้านอาหารเมืองราชบุรี
 • ชมรมผู้กอบการค้าตลาดเก่าโคยกี๊ (ที่ตั้ง : บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี)
ด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดราชบุรี
ด้านดนตรี
 • ชมรมดนตรีไทย จังหวัดราชบุรี
 • ชมรมดนตรีไทย โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
 • ชมรมดนตรีไทย ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี
ด้านการศึกษา
 • ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จ.ราชบุรี
 • ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราชบุรี
 • ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขาวัง
 • ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองราชบุรี
ด้านศาสนา
 • ชมรมกัลยาณมิตร จังหวัดราชบุรี
ด้านอาหาร
 • ชมรมร้านอาหารจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมร้านอาหารเมืองราชบุรี
 • ชมรมแผงลอยจำหน่ายอาหารเมืองราชบุรี
 • ชมรมร้านอาหารคนสวยโพธาราม
 • ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลเมืองโพธาราม
 • ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดที่ราชพัสดุ (สนามหญ้า)
ด้านการท่องเที่ยว
 • ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมโรงแรมจังหวัดราชบุรี
ด้านสื่อสารมวลชน
 • ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดราชบุรี
ด้านอื่นๆ
 • ชมรมช่าง อบต. อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมตระกูลเตียราชบุรี
 • ชมรมนักพูดในชุมชน จ.ราชบุรี
 • ชมรมมอเตอร์ไซต์รับจ้างราชบุรี
 • ชมรมชาวใต้จังหวัดราชบุรี
 • ชมรมถ่ายภาพราชบุรี
สหกรณ์
กลุ่ม
 • กลุ่มสายรุ้ง ราชบุรี เกี่ยวกับ : การรณรงค์การป้องกันเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การข้าถึงการรักษาและสิทธิความหลากหลายทางเพศ ที่ตั้ง : 203/37 ม.4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 และ 26/6 ม.1 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 การติดต่อ : นายชวชล บุณโยประการ โทร.0-3223-3438 อีเมล์: Ratchaburi_Rainbowgroup@hotmail.com
 • กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (ที่ตั้ง 10/1 ม.1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3222-6652,08-1007-3526)
 • กลุ่มกองทุนสัจจะ "ชุมชนรู้รัก" (ชุมชนศรีสุริยวงศาราม) เทศบาลเมืองราชบุรี (ที่ตั้ง 309 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0174, 0-3231-9533,08-9933-1650)
 • กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชน ตำบลลาดบัวขาว (ที่ตั้ง 92 ม.1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • กลุ่มออมทรัพยสวัสดิการชุมชน ตำบลเบิกไพร (ออมบุญวันละบาท) (ที่ตั้ง 29/6 ม.7 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • กลุ่มสวัสดิการออมบุญวันละบาทเพื่อคนบ้านฆ้อง (ที่ตั้ง 99 ม.10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • กลุ่มสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละ 1 บาท ตำบลดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)
 • กลุ่มสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านม่วง (ออมบึญวันละบาท)
 • กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านห้วยทรายทอง เทศบาลตำบลป่าหวาย
 • กลุ่มคนรักษ์คลอง
 • กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์
 • กลุ่มราชบุรีสัมพันธ์
 • กลุ่มสตรีอาสา หมู่ 4 อรัญญิก
 • กลุ่มสตรีอาสาตำบลเกาะพลับพลา
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านไร่
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านไร่ หมู่ 6
 • กลุ่มสตรีอาสาแม่บ้านท่าช้าง หมู่ 10 ต.คูบัว
 • กลุ่มโรสการ์เด้นท์ ม.9 ต.คูบัว
 • กลุ่มชาวสวน บ้านไร่ คูบัว ท่าสนุ่น
 • กลุ่มชุมชนสะพานขาว ม.2 ต.เจดีย์หัก
 • กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ สตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรี
 • กลุ่มทอผ้าจกบ้านใต้ หมู่ 4
 • กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม เขากรวดพัฒนาเจริญดี
 • กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองราชบุรี
 • กลุมพัฒนาอาชีพผ้ามอญทอมือ (ที่ตั้ง : ม.5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 • กลุ่มมอเตอร์ไซต์ ท่าไกรเพชร
 • กลุ่มแม่บ้าน ต.เกาะพลับพลา
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.9 ต.ดอนตะโก
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.5 ต.เจดีย์หัก
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.2 ต.บ้านไร่
 • กลุ่มแม่บ้านเขาลอย
 • กลุ่มแม่บ้านเขาหลวง ม.7 ต.ดอนตะโก
 • กลุ่มแม่บ้าน ต.คุ้งกระถิน
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.4 ต.ดอนตะโก
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.7 ต.คุ้งน้ำวน
 • กลุ่มสตรี ม.6 ต.สามเรือน
 • กลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.10 ต.เกาะพลับพลา
 • กลุ่มสตรีอาสาบ้านใหม่ ม.7 ต.คูบัว
 • กลุ่มสตรีอาสาแม่บ้าน ต.เจดีย์หัก ม.3
 • กลุ่มสตรีอาสา ต.หลุมดิน
 • กลุ่มสตรีอาสา ต.คุ้งน้ำวน
 • กลุ่มสตรีอาสา ต.เจดีย์หัก
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ต.น้ำพุ
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.ท่าราบ
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.อ่างทอง
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเมืองราชบุรี
ศูนย์
 • ศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลดอนกรวย (ที่ตั้ง 129 ม.4 วัดสนามไชย ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.0-3234-6469, 0-3225-4350) 
 • ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชนวัดบางแพใต้ (ที่ตั้ง บริเวณวัดบางแพใต้ ม.3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทร.08-1943-6497
 • ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนประจำจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง บริเวณมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.08-1857-9123)
 • ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี (ที่ตั้ง 31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-4726 โทรสาร.0-3231-4726)
 • ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ที่ตั้ง 150 หมู่ 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3284-2292-5 โทรสาร.0-3273-7337 )
 • ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 49 จ.ราชบุรี
 • ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช (ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี
 • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน
 • ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
 • ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
 • ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตราชบุรี
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี (โทร.0-3233-8260)
 • ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดแก้ว (ม.8 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 • ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
 • ศูนย์วัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลบ้านสิงห์ (โรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์))
 • ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี (ฟื้นสัมพันธ์ทางคดีอาญา) ประจำศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-5944
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ที่ตั้ง 275 หมู่ 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-5537
กองทุน
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ที่ตั้ง 92 ม.13 บ้านหนองบัว ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.08-9220-7689, 08-1981-1109) 
 • กองบุญสวัสดิการวันละบาท ตำบลดอนแร่ (ที่ตั้ง 56 หมู่ที่ 1 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • กองบุญทำบุญวันละบาทตำบลปากแรต (ที่ตั้ง 18/4 ม.9 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากท่อ (ที่ตั้ง 93 ม.8 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • กองทุนวันละบาท "ช่วยราษฎร์เสริมชุมชน" ตำบลบ้านไร่ (99 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนวันละบาทเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านสิงห์ (ที่ตั้ง ศูนย์บริการประชาชนตำบลบ้านสิงห์ ม.8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนด่านทับตะโก (ที่ตั้ง 37 ม.14 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าหวาย (ที่ตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพ ม.9 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโพ (ที่ตั้ง 149/7 ม.2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านม่วง (ที่ตั้ง 25 ม.5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) 
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลตะนาวศรี
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเคย
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเบิกไพร (จอมบึง)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก้มอ้น
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหลวง
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลสวนผึ้ง
 • กองทุนทำบุญวันละบาทตำบลวัดแก้ว
 • สวัสดิการชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตและออมบุญวันละบาท ตำบลหัวโพ
 • กองทุนสวัสดิการออมบุญชุมชนสามแยกกระจับ
 • กองทุนเมตตาธรรมตำบลเจดีย์หัก
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทอง
 • กองทุนสัจจะวันละบาทเพื่อสวัสดิการประชาชน ตำบลดำเนินสะดวก
 • กองทุนสัจจะวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน ตำบลแพงพวย
 • กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลประสาทสิทธิ์
 • กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลาดบัวขาว
 • กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาทเพื่อคนบ้านฆ้อง
 • กองทุนปุ๋ยหมู่บ้านรางไม้แดง ม.6 ต.เจดีย์หัก
 • กองทุนหมู่บ้านรางไม้แดง
อาสาสมัคร
 • อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ที่ตั้ง อาคารสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดราชบุรี ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 • วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดราชบุรี
 • อาสาพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก
 • อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
เครือข่าย
 • เครือข่าย OTOP จังหวัดราชบุรี
 • ประชาคมราชบุรี
 • เคือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง
 • เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดราชบุรี
ที่มาข้อมูล
-คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2553. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี.
-คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553) .เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 5/2553  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2553. ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี. 
อ่านต่อ >>