วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

กองทุนพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

ความเป็นมา : สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ.2550 ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงไฟฟ้า และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2550 เห็ยชอบกับแนวทางดังกล่าว เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเป็นไปในทางเดียวกัน จึงได้กำหนดกรอบผู้ได้รับผลประโยชน์จากกองทุน ให้กำหนดจากการแบ่งขอบเขตพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ ดังนี้
1. พื้นที่ชั้นใน หมายถึง ขอบเขตของพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีขั้นต่ำ 5 กิโลเมตร จากขอบเขตรอบโรงไฟฟ้า หรือขอบเขตของนิคมอุตสาหกรรมที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ได้แก่พื้นที่ ดังนี้
 1. ตำบลบ้านสิงห์
 2. ตำบลสามเรือน
 3. ตำบลดอนทราย
 4. ตำบลวัดแก้ว
 5. ตำบลท่าราบ
 6. ตำบลพิกุลทอง
 7. ตำบลบ้านไร่
 8. ตำบลแพงพวย
 9. ตำบลบางป่า

2. พื้นที่ชั้นนอก หมายถึง ขอบเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ชั้นใน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ได้แก่

*พื้นที่ชั้นนอกระดับอำเภอ 4 อำเภอ (รวม 61 ตำบล) ดังนี้

 1. อ.เมืองราชบุรี (22 ตำบล)
 2. อ.โพธาราม (19 ตำบล)
 3. อ.บางแพ (7 ตำบล)
 4. อ.ดำเนินสะดวก (13 ตำบล)

*พื้นที่ชั้นนอกระดับจังหวัด 6 อำเภอ (รวม 43 ตำบล) ดังนี้

 1. อ.บ้านโป่ง (15 ตำบล)
 2. อ.วัดเพลง (3 ตำบล)
 3. อ.ปากท่อ (12 ตำบล)
 4. อ.จอมบึง (6 ตำบล)
 5. อ.สวนผึ้ง (4 ตำบล)
 6. อ.บ้านคา (3 ตำบล)

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2553)

 1. นายสุเทพ โกมลภมร ประธานคณะกรรมการ
 2. (ว่าง) รองประธาน
 3. นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ กรรมการ
 4. (ว่าง) กรรมการ
 5. นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย กรรมการ
 6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการ
 7. นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ กรรมการ ต.ท่าราบ
 8. นายจารึก ศรีฑา กรรมการ ต.พิกุลทอง
 9. นายบุญปลูก อุ่นภักดี กรรมการ ต.บางป่า
 10. นายโกวิทย์ เนียมรักษา กรรมการ ต.สามเรือน
 11. นายชวลิต เนียมรักษา กรรมการ ต.ดอนทราย
 12. นางศรีนวล โจสรรค์นุสนธิ์ กรรมการ ต.พงสวาย
 13. นายสมนึก ชื่นจิตร กรรมการ ต.บ้านไร่
 14. นายประเทือง บัวแดง กรรมการ ต.วัดแก้ว
 15. นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเหรัญญิก
 16. นายวิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิดุ กรรมการและเลขานุการ
 17. นายณัฐพร ศรีสิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 18. นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้ช่วยเลขานุการ
 19. นางสาวกฤชศุลี ทองเนียม ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บริหารกองทุนพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2553)

 1. นายโกเมศ แดงทองดี ผู้จัดการกองทุนฯ
 2. ปรึกษา : ผู้เชี่ยวชาญด้านโยธา และผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 3. นายพงษ์ศักดิ์ เสมะกนิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฯ
 4. นางอัญชลี ตรงเที่ยง หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงินและติดตามตรวจสอบ
 5. นายนาคม ธีรสุวรรณจักร หัวหน้าฝ่ายแผนและส่งเสริมการลงทุน
 6. นางวงเดือน สถิตย์ตันติเวช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 7. นายสัญญา โศภอรุณรุ่ง หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และสารสนเทศ
 8. นางสาวณภาภัช อินทร์เกตุ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ

อ่านต่อ >>