วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รวมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2553

ในการประชุม เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 26 พ.ค.2553 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ราชบุรี มีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ เรื่องโครงการต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นไปอย่างหลากหลาย ผู้จัดทำจึงนำโครงการต่างๆ เหล่านั้น มารวบรวมไว้ในบทความนี้ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ สำหรับหลายคน หลายองค์กร นำไปประยุกต์ หรือดัดแปลง ใช้ดำเนินการโครงการในหน่วยงานของตนเองได้ ข้อความที่อยู่ในวงเล็บด้านท้ายของแต่ละโครงการ หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
  1. โครงการลดผู้ค้า ผู้เสพ (อำเภอที่ปรากฎสถานการณ์รุนแรง) (ศตส.อ.บ้านโป่ง,อ.บางแพ)
  2. โครงการปฏิบัติการ Clean & Seal (ศตส.อ.เมือง,อ.บางแพ,อ.จอมบึง,อ.สวนผึ้ง,อ.วัดเพลง,อ.ดำเนินสะดวก)
  3. โครงการจัดระเบียบสังคม (อำเภอ) (ศตส.อ.เมือง,อ.บ้านโป่ง,อ.โพธาราม,อ.บางแพ,อ.จอมบึง,อ.สวนผึ้ง,อ.วัดเพลง)
  4. โครงการประชุมโต๊ะข่าว (อำเภอ) (ศตส.อ.ทุกอำเภอ)
  5. โครงการปราบปรามยาเสพติด (ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี)
  6. โครงการบริหารจัดการ (ศตส.อ.) (ศตส.อ.ทุกอำเภอ)
  7. โครงการสกัดกั้นยาเสพติด (ตชด.ที่ 137)
  8. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ศตส.จ.รบ. (ศตส.จ.รบ.)
  9. โครงการค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน (คณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ราชบุรี)
  10. โครงการค่ายเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย (ปกครองจังหวัด)
  11. โครงการประชุมผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ (ศตส.จ.รบ.)
  12. โครงการจัดทำผลิตสปอตวิทยุรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (สถานีวิทยุ)
  13. โครงการ ปชส.สร้างเครือข่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด (สถานีวิทยุ)
  14. โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดตำรวจจิ๋ว (ศปชช.)
  15. โครงการอบรมความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ (ศตส.ทุกอำเภอ)
  16. โครงการร่วมคิด ร่วมทำ ไม่นำพายาเสพติด (กองพลทหารช่าง)
  17. โครงการครอบครัวทหารไทย ห่างไกลยาเสพติด (กองพลทหารช่าง)
  18. โครงการชุมชนสัมพันธ์ (กองพลทหารช่าง)
  19. โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด (กองพลทหารช่าง)
  20. โครงการประชุมกองทุนแม่สัญจร (ศปชช.)
  21. โครงการเตรียมความพร้อมเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 53 (ศปชช.)
  22. โครงการเข้ารับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 53 (ศปชช.)
  23. โครงการพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 53 (ศปชช.)
  24. โรงเรียนค่ายทหารเข้มแข็ง (กองพลทหารช่าง)
  25. โครงการจิตใส ไกลทุกข์ (กองพลทหารช่าง)
  26. โครงการครอบครัวอบอุ่น (กองพลทหารช่าง)
  27. โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานยาเสพติดระดับจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.)
  28. โครงการจัดระเบียบสังคม จทบ.รบ. (จทบ.รบ.)
  29. โครงการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสม (สพท.รบ.เขต 1,สพท.รบ.เขต 2)
  30. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการรายงานจำแนกสถานะสถานศึกษา (สพท.รบ.เขต 1)
  31. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพท.รบ.เขต 1)
  32. โครงการ X-Ray รั้วโรงเรียน (สพท.รบ.เขต 2)
  33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการจำแนกสถานศึกษา (สพท.รบ.เขต 2)
  34. โครงการตั้งจุดตรวจสกัดอำเภอชายแดน (ศตส.อ.บ้านคา)
  35. โครงการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านที่มีสถานการณ์ยาเสพติดรุนแรง (ศตส.อ.ปากท่อ)
  36. โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี 2553 (ศตส.จ.รบ.)
  37. โครงการบูรณาการแกนนำสภาเด็กและเยาวชนบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์ (พัฒนาสังคมฯ)
  38. โครงการบริหารจัดการ (ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี)
  39. โครงการตั้งจุดตรวจสกัด (ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี)
  40. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ (สนง.คุมประพฤติ)
  41. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและสัมพันธภาพแก่เยาวชนและครอบครัว (สถานพินิจฯ)
  42. โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายแรงงานต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ (ประกันสังคมฯ)
  43. โครงการจัดทำป้ายประกาศเกียรติคุณโรงงานสีข้าว (สวัสดิการฯ)
  44. โครงการรั้วเรือนจำป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์ (เรือนจำเขาบิน)
  45. โครงการจู่โจม ตรวจค้นกรณีพิเศษ (เรือนจำเขาบิน)
  46. โครงการดนตรีบำบัด (เรือนจำเขาบิน)
  47. โครงการฝึกวิชาชีพ และซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและอื่นๆ (เรือนจำเขาบิน)
  48. โครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (เรือนจำราชบุรี)
  49. โครงการแค้มป์นักศึกษารุ่นใหม่หัวใจไร้ควัน (ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
  50. โครงการสกัดกั้นพื้นที่ตอนในชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ปี 2553 (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  51. โครงการจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดพื้นที่ อ.ชายแดน (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  52. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  53. โครงการชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  54. โครงการประกาศหมู่บ้านสีขาว (ศตส.อ.วัดเพลง)
  55. โครงการจัดเวรยามหมู่บ้าน (ศตส.อ.วัดเพลง)
  56. โครงการประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด (ศตส.อ.เมือง)
  57. โครงการปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชน (ศตส.อ.เมือง)
  58. โครงการประชุมศูนย์ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ศตส.อ.เมือง)
  59. โครงการจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ศตส.จ.รบ.)

ที่มา :
ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จ.ราชบุรี.(2553). เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี. ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี : 26 พ.ค.2553

อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สภา/สมาคม/สโมสร/ชมรม/มูลนิธิ/กลุ่ม/ศูนย์/กองทุน ในจังหวัดราชบุรี

(เว้นเกี่ยวกับกีฬา)


สภา
 • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
 • หอการค้าจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง : 157/7 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-2226, 0-3232-6654,0-3231-1021 โทรสาร.0-3232-6655 ประธาน : นายอุดม เปรมพูลสวัสดิ์)
 • สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ ชั้น 6 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2786 โทรสาร.0-3232-2862)
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง (ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3220-1168, 08-1835-5695)
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอปากท่อ
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอวัดเพลง
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองราชบุรี
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอโพธาราม
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอดำเนินสะดวก
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอบางแพ
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอสวนผึ้ง
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านคา
 • สภาพลเมืองราชบุรี
 • สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลวังเย็น
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลคูบัว
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลเบิกไพร
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาหมอ
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลวัดเพลง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลพิกุลทอง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลพงสวาย
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนไผ่
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลประสาทสิทธิ์
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลตาหลวง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าเคย
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลคุ้งกระถิน
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลสวนผึ้ง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลด่านทับตะโก
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลบางป่า
 • สภาองค์กรณ์ชุมชนตำบลป่าหวาย
สมาคม
 • สมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง 85/7 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-2612, 08-9254-1190)
 • สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262)
 • สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
 • สมาคมคนทำข่าวจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมสื่ออิสระจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง ตลาดโชคอารีย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 10120 โทร. 08-9984-8599)
 • สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง 106 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000โทร.0-3232-6415)
 • สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อสม.)
 • สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมช่างผมและเสริมสวยไทย จังหวัดราชบุรี
 • สมาคมผู้ปกครองและครู รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • สมาคมผู้ปกครองและครู รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • สมาคมผู้ปกครองและครู รร.อนุบาลราชบุรี
 • สมาคมผู้เลี้ยงสุกร จังหวัดราชบุรี
 • สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง
 • สมาคมศิษย์ รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • สมาคมศิษย์เก่าวัดแคทราย
 • สมาคมส่งเสริมการกุศล ราชบุรี
 • สมาคมเสริมสวย แต่งผม ราชบุรี
 • สมาคมสมานมิตรแห่งราชบุรี (66 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมส่งเสริมการกุศล ส.ราชบุรี (167/11 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมฮากกา ราชบุรี (145/3 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมตระกูลลี้ ราชบุรี (209-211 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมมิตรกุศล (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมชาวสวนผักราชบุรี (9/8 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมร่วมมิตรราชบุรี (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมชาวสวน-ชาวไร่ (10/19 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมตั้งศรีบ้านโป่ง (1 ม.1 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมสหมิตรสงเคราะห์บ้านโป่ง (118/3 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมรวมมิตรบ้านโป่ง (11/2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • พุทธสมาคมเขาช้างเปาเก็งเค็ง (ศาลเจ้าเขาช้าง ม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • สมาคมปากท่อสงเคราะห์การกุศล (ศาลเจ้าพ่อปู่ ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • สมาคมโผวเล้ง ราชบุรี
 • สมาคมธรรมศาสตร์ราชบุรี
สโมสร
 • สโมสรโรตารี่ราชบุรี
 • สโมสรโรตารี่แก่นจันทน์
 • สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
 • สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
 • สโมสรโรตารีโพธาราม
 • สโมสรโรตารีหลักห้า-ดำเนิน
 • สโมสรไลออนส์ราชบุรี
 • สโมสรไลอออนส์หลักเมือง ราชบุรี ภาค 310D ประเทศไทย (ที่ตั้ง หอประชาคมราชบุรี ชั้น 3 (ข้างประปา) 575 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7113)
 • สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี
 • สโมสรซอนต้าสากล ราชบุรี
 • สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี
 • สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร
 • สโมสรนายทหารชั้นประทวน ค่ายภาณุรังษี
 • สโมสรนายทหารชั้นประทวน ค่ายบุรฉัตร
มูลนิธิ
 • มูลนิธิประชานุกูล (ที่ตั้ง โรงเจซินเฮงตั้ว  ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7187) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 • มูลนิธิประชาคมราชบุรี (ที่ตั้ง 139 ม.9 ต.บ้านเลือก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70120 โทร.08-9743-4094)
 • มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา (ที่ตั้ง 84 ม.2 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.0-3228-1058)
 • มูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ (ที่ตั้ง 4/11 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3222-1816, โทรสาร.0-3222-3487)
 • มูลนิธิกวีธโร (ที่ตั้ง 629/1 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7265)
 • มูลนิธิสว่างวรรณ (ที่ตั้ง 139 ม.9 ต.บ้านเลือก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70120 โทร.08-1701-5174)
 • มูลนิธิจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว (ที่ตั้ง 101 ม.6 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี (โรงเจซินเฮงตั้ว ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิส่งเสริมการกุศล (209 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี (36 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิบ้วนฮกงี่ซัวจึง (โรงเจบ้วนบักตั๊ว ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนฮกเฮง (6 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิลักเลี่ยงตึ๊ง (144 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิกวนอิมบ้านโป่ง (64/16 ม.6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิรวมใจการกุศล ราชบุรี (119 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน (เม่งจินเซียงจีตึ๊ง) (32 โรงเจซุ่นเทียนตั๊ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเจี้ยไช้ (971 ถ.เลิศพานิช ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-โพธาราม (4 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิก๋งปู๋ แซ่ติ้งและทายาท (70 ม.3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิการกุศลบางแพ (302 ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิตั้งสกุลการกุศล (ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิดำเนินการกุศล (194 ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ดำเนินสะดวก (32 ม.1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิเขาห้าหยก (239/4 ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • มูลนิธิกุ่ย-เนี้ยว ภูวพานิช (โรงเรียนชุมชนวัดเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-จอมบึง (330 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-สวนผึ้ง (1/1 ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-วัดเพลง (11 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-บ้านโป่ง (9 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ปากท่อ (440 ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิม (150 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลราชบุรี
 • มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Right Promotion Network Foundation-LPN)  ที่ตั้ง : สำนักงานราชบุรี เลขที่ 182/3 หมู่ 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3231-4667
ชมรม
ด้านการประมง
 • ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี
ด้านสาธารณประโยชน์
 • ชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถ.อำเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000)
 • ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถ.อำเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000)
 • ชมรมใจสู่ใจ (ที่ตั้ง 201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.0-3228-1585 โทรสาร.0-3228-1581)
 • ชมรม อสม.สถานีอนามัย ต.เกาะพลับพลา
 • ชมรม อสม.ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.ราชบุรี
 • ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน จ.ราชบุรี
ด้านสวัสดิการชุมชน
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลประสาทสิทธิ์ (ที่ตั้ง สถานีอนามัยตำบลประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลเบิกไพร (ที่ตั้ง 70/114 ม.2 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลทอง (ที่ตั้ง สถานีอนามัยตำบลพิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรี (ที่ตั้ง 585 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนกรวย (ที่ตั้ง วัดโคกบำรุงราษฎร์ ม.5 ถ.บางแพ-ดำเนิน ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • ชมรมข้าราชการบำนาญ จ.ราชบุรี
 • ชมรมชาวบ้านเจดีย์หัก ม.3
 • ชมรมชาวเหนือ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
 • ชมรมไท-ยวน ราชบุรี
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.เกาะลอย
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.ดอนตะโก
 • ชมรมผู้สูงอายุดอกลำดวน คูบัว
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.เขาแร้ง
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.คุ้งกระถิน (บ้านเกตุน้อย)
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.คุ้งน้ำวน
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.โคกหม้อ
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่าราบ
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านไร่
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.สามเรือน
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.หนองกลางนา
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.หลุมดิน
 • ชมรมผู้สูงอายุบ้านธาตุ ม.3 ต.เจดีย์หัก
 • ชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัย ต.เกาะพลับพลา
 • ชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • ชมรมผู้สูงอายุมิสซังคาทอลิคราชบุรี
ด้านสุขภาพ
 • ชมรมคนรักฟัน ราชบุรี
 • ชมรมสายใย ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี (ที่ตั้ง โรงเจ ข้างประปา)
 • ชมรมจริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี (ที่ตั้ง สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี 123/202 ถ.เพชรเกษม ซ.1 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000)
ด้านการเมือง การปกครอง
 • ชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านโป่ง
 • ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จ.ราชบุรี
 • ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเมืองราชบุรี
ด้านเศรษฐกิจ
 • ชมรมธนาคารราชบุรี
 • ชมรมโรงโม่หินจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดราชพัสดุ สนามหญ้าราชบุรี
 • ชมรมแม่ค้าสนามกีฬาเขตด้านใน (ตอนเย็น)
 • ชมรมร้านอาหารเมืองราชบุรี
 • ชมรมผู้กอบการค้าตลาดเก่าโคยกี๊ (ที่ตั้ง : บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี)
ด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดราชบุรี
ด้านดนตรี
 • ชมรมดนตรีไทย จังหวัดราชบุรี
 • ชมรมดนตรีไทย โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
 • ชมรมดนตรีไทย ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี
ด้านการศึกษา
 • ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จ.ราชบุรี
 • ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราชบุรี
 • ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขาวัง
 • ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองราชบุรี
ด้านศาสนา
 • ชมรมกัลยาณมิตร จังหวัดราชบุรี
ด้านอาหาร
 • ชมรมร้านอาหารจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมร้านอาหารเมืองราชบุรี
 • ชมรมแผงลอยจำหน่ายอาหารเมืองราชบุรี
 • ชมรมร้านอาหารคนสวยโพธาราม
 • ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลเมืองโพธาราม
 • ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดที่ราชพัสดุ (สนามหญ้า)
ด้านการท่องเที่ยว
 • ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมโรงแรมจังหวัดราชบุรี
ด้านสื่อสารมวลชน
 • ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดราชบุรี
ด้านอื่นๆ
 • ชมรมช่าง อบต. อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมตระกูลเตียราชบุรี
 • ชมรมนักพูดในชุมชน จ.ราชบุรี
 • ชมรมมอเตอร์ไซต์รับจ้างราชบุรี
 • ชมรมชาวใต้จังหวัดราชบุรี
 • ชมรมถ่ายภาพราชบุรี
สหกรณ์
กลุ่ม
 • กลุ่มสายรุ้ง ราชบุรี เกี่ยวกับ : การรณรงค์การป้องกันเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การข้าถึงการรักษาและสิทธิความหลากหลายทางเพศ ที่ตั้ง : 203/37 ม.4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 และ 26/6 ม.1 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 การติดต่อ : นายชวชล บุณโยประการ โทร.0-3223-3438 อีเมล์: Ratchaburi_Rainbowgroup@hotmail.com
 • กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (ที่ตั้ง 10/1 ม.1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3222-6652,08-1007-3526)
 • กลุ่มกองทุนสัจจะ "ชุมชนรู้รัก" (ชุมชนศรีสุริยวงศาราม) เทศบาลเมืองราชบุรี (ที่ตั้ง 309 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0174, 0-3231-9533,08-9933-1650)
 • กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชน ตำบลลาดบัวขาว (ที่ตั้ง 92 ม.1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • กลุ่มออมทรัพยสวัสดิการชุมชน ตำบลเบิกไพร (ออมบุญวันละบาท) (ที่ตั้ง 29/6 ม.7 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • กลุ่มสวัสดิการออมบุญวันละบาทเพื่อคนบ้านฆ้อง (ที่ตั้ง 99 ม.10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • กลุ่มสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละ 1 บาท ตำบลดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)
 • กลุ่มสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านม่วง (ออมบึญวันละบาท)
 • กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านห้วยทรายทอง เทศบาลตำบลป่าหวาย
 • กลุ่มคนรักษ์คลอง
 • กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์
 • กลุ่มราชบุรีสัมพันธ์
 • กลุ่มสตรีอาสา หมู่ 4 อรัญญิก
 • กลุ่มสตรีอาสาตำบลเกาะพลับพลา
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านไร่
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านไร่ หมู่ 6
 • กลุ่มสตรีอาสาแม่บ้านท่าช้าง หมู่ 10 ต.คูบัว
 • กลุ่มโรสการ์เด้นท์ ม.9 ต.คูบัว
 • กลุ่มชาวสวน บ้านไร่ คูบัว ท่าสนุ่น
 • กลุ่มชุมชนสะพานขาว ม.2 ต.เจดีย์หัก
 • กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ สตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรี
 • กลุ่มทอผ้าจกบ้านใต้ หมู่ 4
 • กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม เขากรวดพัฒนาเจริญดี
 • กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองราชบุรี
 • กลุมพัฒนาอาชีพผ้ามอญทอมือ (ที่ตั้ง : ม.5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 • กลุ่มมอเตอร์ไซต์ ท่าไกรเพชร
 • กลุ่มแม่บ้าน ต.เกาะพลับพลา
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.9 ต.ดอนตะโก
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.5 ต.เจดีย์หัก
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.2 ต.บ้านไร่
 • กลุ่มแม่บ้านเขาลอย
 • กลุ่มแม่บ้านเขาหลวง ม.7 ต.ดอนตะโก
 • กลุ่มแม่บ้าน ต.คุ้งกระถิน
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.4 ต.ดอนตะโก
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.7 ต.คุ้งน้ำวน
 • กลุ่มสตรี ม.6 ต.สามเรือน
 • กลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.10 ต.เกาะพลับพลา
 • กลุ่มสตรีอาสาบ้านใหม่ ม.7 ต.คูบัว
 • กลุ่มสตรีอาสาแม่บ้าน ต.เจดีย์หัก ม.3
 • กลุ่มสตรีอาสา ต.หลุมดิน
 • กลุ่มสตรีอาสา ต.คุ้งน้ำวน
 • กลุ่มสตรีอาสา ต.เจดีย์หัก
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ต.น้ำพุ
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.ท่าราบ
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.อ่างทอง
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเมืองราชบุรี
ศูนย์
 • ศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลดอนกรวย (ที่ตั้ง 129 ม.4 วัดสนามไชย ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.0-3234-6469, 0-3225-4350) 
 • ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชนวัดบางแพใต้ (ที่ตั้ง บริเวณวัดบางแพใต้ ม.3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทร.08-1943-6497
 • ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนประจำจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง บริเวณมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.08-1857-9123)
 • ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี (ที่ตั้ง 31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-4726 โทรสาร.0-3231-4726)
 • ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ที่ตั้ง 150 หมู่ 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3284-2292-5 โทรสาร.0-3273-7337 )
 • ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 49 จ.ราชบุรี
 • ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช (ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี
 • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน
 • ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
 • ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
 • ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตราชบุรี
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี (โทร.0-3233-8260)
 • ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดแก้ว (ม.8 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 • ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
 • ศูนย์วัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลบ้านสิงห์ (โรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์))
 • ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี (ฟื้นสัมพันธ์ทางคดีอาญา) ประจำศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-5944
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ที่ตั้ง 275 หมู่ 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-5537
กองทุน
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ที่ตั้ง 92 ม.13 บ้านหนองบัว ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.08-9220-7689, 08-1981-1109) 
 • กองบุญสวัสดิการวันละบาท ตำบลดอนแร่ (ที่ตั้ง 56 หมู่ที่ 1 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • กองบุญทำบุญวันละบาทตำบลปากแรต (ที่ตั้ง 18/4 ม.9 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากท่อ (ที่ตั้ง 93 ม.8 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • กองทุนวันละบาท "ช่วยราษฎร์เสริมชุมชน" ตำบลบ้านไร่ (99 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนวันละบาทเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านสิงห์ (ที่ตั้ง ศูนย์บริการประชาชนตำบลบ้านสิงห์ ม.8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนด่านทับตะโก (ที่ตั้ง 37 ม.14 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าหวาย (ที่ตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพ ม.9 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโพ (ที่ตั้ง 149/7 ม.2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านม่วง (ที่ตั้ง 25 ม.5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) 
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลตะนาวศรี
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเคย
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเบิกไพร (จอมบึง)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก้มอ้น
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหลวง
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลสวนผึ้ง
 • กองทุนทำบุญวันละบาทตำบลวัดแก้ว
 • สวัสดิการชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตและออมบุญวันละบาท ตำบลหัวโพ
 • กองทุนสวัสดิการออมบุญชุมชนสามแยกกระจับ
 • กองทุนเมตตาธรรมตำบลเจดีย์หัก
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทอง
 • กองทุนสัจจะวันละบาทเพื่อสวัสดิการประชาชน ตำบลดำเนินสะดวก
 • กองทุนสัจจะวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน ตำบลแพงพวย
 • กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลประสาทสิทธิ์
 • กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลาดบัวขาว
 • กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาทเพื่อคนบ้านฆ้อง
 • กองทุนปุ๋ยหมู่บ้านรางไม้แดง ม.6 ต.เจดีย์หัก
 • กองทุนหมู่บ้านรางไม้แดง
อาสาสมัคร
 • อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ที่ตั้ง อาคารสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดราชบุรี ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 • วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดราชบุรี
 • อาสาพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก
 • อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
เครือข่าย
 • เครือข่าย OTOP จังหวัดราชบุรี
 • ประชาคมราชบุรี
 • เคือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง
 • เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดราชบุรี
ที่มาข้อมูล
-คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2553. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี.
-คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553) .เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 5/2553  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2553. ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี. 
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตชนบท จ.ราชบุรี ปี 2553

ความเป็นมา :
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้กำหนดการวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนไว้จำนวน 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด อันได้แก่
หมวดที่ 1 สุขภาพที่ดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) มี 13 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา) มี 7 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต) มี 3 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมให้กับตนเองเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น) มี 6 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 6 ร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันรักษาสิทธิ์ของตนเอง เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น (มี 5 ตัวชี้วัด

คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2553 จ.ราชบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี (นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลใน จ.ราชบุรี ตามห้วงเวลาดังนี้
-ตุลาคม-ธันวาคม 2552 เตรียมการวางแผนจัดเก็บข้อมูล
-มกราคม-มีนาคม 2553 จัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล จปฐ.(ความจำเป็นพื้นฐาน) ระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน/ตำบล
-เมษายน 2553 ตรวจสอบและประมวลผลระดับอำเภอ/จังหวัด

ผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตชนบท จ.ราชบุรี
1.จัดเก็บข้อมูล 10 อำเภอ 89 ตำบล 836 หมู่บ้าน 114,113 ครัวเรือน ประชากร 417,118 คน (ชาย 203,392 คน, หญิง 213,726 คน)
2.ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวชี้วัด
3.รายได้เฉลี่ย ต่อคนต่อปี 51,662.90 บาท (อ.เมือง เฉลี่ยสูงสุด 61,582.08 บาท, อ.สวนผึ้ง เฉลี่ยต่ำสุด 38,433.69 บาท)
4.ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและควรได้รับการแก้ไข 5 ลำดับแรก
-เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ไม่ได้เรียนต่อ ไม่ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 121 คน ต้องแก้ไข 42 คน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.8
-ครัวเรือนเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะหมู่บ้าน เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 109,686 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 4,427 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.9
-ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 111,813 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 2,300 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2
-คนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมศาสนา เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 112,581 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 1,532 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.3
-ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 113,186 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 927 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.8

การจำแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก)

 • ลำดับที่ 1 อ.สวนผึ้ง 38,433.69 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 3,202.30 บาท)
 • ลำดับที่ 2 อ.ดำเนินสะดวก 45,278.14 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 3,773.18 บาท)
 • ลำดับที่ 3 อ.จอมบึง 45,603.47 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 3,800.29 บาท)
 • ลำดับที่ 4 อ.บางแพ 46,688.27 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 3,890.69 บาท)
 • ลำดับที่ 5 อ.บ้านคา 48,651.23 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,054.27 บาท)
 • ลำดับที่ 6 อ.ปากท่อ 51,156.33 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,263.02 บาท)
 • ลำดับที่ 7 อ.บ้านโป่ง 51,188.90 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,265.74 บาท)
 • ลำดับที่ 8 อ.โพธาราม 53,742.30 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,478.52 บาท)
 • ลำดับที่ 9 อ.วัดเพลง 57,155.36 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,762.95 บาท)
 • ลำดับที่ 10 อ.เมือง 61,582.08 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 5,131.84 บาท)
 • เฉลี่ยทั้งจังหวัด 51,662.90 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,305.24 บาท)

รายงานสรุปข้อมูลสำคัญ จังหวัดราชบุรี
-จำนวนครัวเรือน 114,113 ครัวเรือน (จำนวนที่เก็บข้อมูล)
-จำนวนคนหรือสมาชิก รวม 416,531 คน แยกเป็นชาย 203,103 คน หญิง 213,428 คน
-ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป
-ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ
-ระดับการศึกษาของคนในจังหวัด สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้ ป.4-6, ม.1-3, ต่ำกว่า ป.4
-ครัวเรือนที่มีน้ำดื่มเพียงพอ 113,925 ครัวเรือน
-ครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ 113,886 ครัวเรือน
-เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 จำนวน 163 คน
-คนอายุ 15-60 ปี ไม่มีอาชีพหรือรายได้ 2,165 คน
-จำนวนคนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ จำนวน 354 คน
-จำนวนคนพิการ จำนวน 2,584 คน
-จำนวนคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 6 ครัวเรือน
-รายได้เฉลี่ย 51,662.90 บาท/คน/ปี
-รายรับจากบัญชีครัวเรือน 21,199.78 บาท/คน/ปี
-รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน 55,765.28 บาท/คน/ปี
-หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน 1,011.48 บาท/คน/ปี
-เงินออมจากบัญชีครัวเรือน 2,730.85 บาท/คน/ปี
-บรรลุเป้าหมาย 22 ข้อ
-ไม่บรรลุเป้าหมาย 20 ข้อ

สรุปผลการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับจังหวัด (จปฐ.2) พ.ศ.2553 จ.ราชบุรี

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)

 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด ผ่าน
 2. แม่ที่คลอดลูกได้รับทำคลอด/ดูแลหลังคลอด ผ่าน
 3. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2,500 กรัม ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 9 คน)
 4. เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีได้รับวัคซีนครบ ผ่าน
 5. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย 4 เดือนแรก ผ่าน (แต่ต้องแก้ไขจำนวน 85 คน)
 6. เด็ก-5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 13 คน)
 7. เด็ก 6-15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 16 คน)
 8. เด็ก 6-12 ปี รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 10 คน)
 9. ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 1,873 ครัวเรือน)
 10. ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 927 ครัวเรือน)
 11. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับตรวจสุขภาพประจำปี ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 1,285 คน)
 12. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 1,246 คน)
 13. ทุกคนในครัวเรือนมีสิทธิประกันสุขภาพ มีหลักประกันสุขภาพ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 369 คน)

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม)

 1. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 127 ครัวเรือน)
 2. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดดื่ม และบริโภคพอเพียง ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 188 ครัวเรือน)
 3. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 227 ครัวเรือน)
 4. ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 511 ครัวเรือน)
 5. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 2,300 ครัวเรือน)
 6. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 125 ครัวเรือน)
 7. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 717 ครัวเรือน)
 8. ครัวเรือนมีความอบอุ่น ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 80 ครัวเรือน)

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา)

 1. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 15 คน)
 2. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 13 คน)
 3. เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 83 คน)
 4. เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อมัธยมปลาย ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 163 คน)
 5. เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ 42 คน)
 6. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนไทยได้ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 354 คน)
 7. คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 623 ครัวเรือน)

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต)

 1. คนอายุ 15-60 ปี มีอาชีพและมีรายได้ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 2,165 คน)
 2. คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 6 ครัวเรือน)
 3. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 8,029 คน)

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยม (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมไทยให้กับตนเองเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)

 1. คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 2,957 คน)
 2. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 16,996 คน)
 3. คนในครัวเรือน ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 788 ครัวเรือน)
 4. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 1,532 ครัวเรือน)
 5. คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 46 คน)
 6. คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 8 คน)

หมวดที่ 6 ร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น)

 1. คนในครัวเรือน เป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 5,817 ครัวเรือน)
 2. คนในครัวเรือนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะของชุมชน/ท้องถิ่น ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 3,526 ครัวเรือน)
 3. คนในครัวเรือน ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 4,740 ครัวเรือน)
 4. คนในครัวเรือน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 4,427 ครัวเรือน)
 5. คนที่มีสิทธิ์ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผ่าน (ต้องแก้ไข 3,513 คน)

ที่มา :
ข้อมูล : คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2553 จังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2553 ระดับจังหวัด . ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี. 12 พ.ค.2553
ภาพ :
บน :
http://www.thaingo.org/images/a005.jpg
กลาง :
http://www.thaipoem.com/forever/img/storymember/10163-48442.jpg
ล่าง :
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/285/2285/images/pic-3/children1.jpg
อ่านต่อ >>