วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อมูลนิธิและสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนใน จ.ราชบุรี

มูลนิธิ
 1. มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี (โรงเจซินเฮงตั้ว ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 2. มูลนิธิประชานุกูล ราชบุรี (โรงเจซินเฮงตั้ว ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 3. มูลนิธิส่งเสริมการกุศล (209 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 4. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี (36 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 5. มูลนิธิบ้วนฮกงี่ซัวจึง (โรงเจบ้วนบักตั๊ว ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 6. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนฮกเฮง (6 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 7. มูลนิธิลักเลี่ยงตึ๊ง (144 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 8. มูลนิธิกวนอิมบ้านโป่ง (64/16 ม.6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 9. มูลนิธิรวมใจการกุศล ราชบุรี (119 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 10. มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน (เม่งจินเซียงจีตึ๊ง) (32 โรงเจซุ่นเทียนตั๊ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 11. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเจี้ยไช้ (971 ถ.เลิศพานิช ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 12. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-โพธาราม (4 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 13. มูลนิธิก๋งปู๋ แซ่ติ้งและทายาท (70 ม.3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 14. มูลนิธิการกุศลบางแพ (302 ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 15. มูลนิธิตั้งสกุลการกุศล (ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 16. มูลนิธิดำเนินการกุศล (194 ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 17. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ดำเนินสะดวก (32 ม.1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 18. มูลนิธิเขาห้าหยก (239/4 ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 19. มูลนิธิกุ่ย-เนี้ยว ภูวพานิช (โรงเรียนชุมชนวัดเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 20. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-จอมบึง (330 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
 21. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-สวนผึ้ง (1/1 ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
 22. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-วัดเพลง (11 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 23. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-บ้านโป่ง (9 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 24. มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ปากท่อ (440 ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 25. มูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิม (150 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี)
สมาคม
 1. สมาคมสมานมิตรแห่งราชบุรี (66 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 2. สมาคมส่งเสริมการกุศล ส.ราชบุรี (167/11 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 3. สมาคมฮากกา ราชบุรี (145/3 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 4. สมาคมตระกูลลี้ ราชบุรี (209-211 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 5. สมาคมมิตรกุศล (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 6. สมาคมชาวสวนผักราชบุรี (9/8 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 7. สมาคมร่วมมิตรราชบุรี (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 8. สมาคมชาวสวน-ชาวไร่ (10/19 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 9. สมาคมตั้งศรีบ้านโป่ง (1 ม.1 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 10. สมาคมสหมิตรสงเคราะห์บ้านโป่ง (118/3 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 11. สมาคมรวมมิตรบ้านโป่ง (11/2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 12. พุทธสมาคมเขาช้างเปาเก็งเค็ง (ศาลเจ้าเขาช้าง ม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 13. สมาคมปากท่อสงเคราะห์การกุศล (ศาลเจ้าพ่อปู่ ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
ที่มา :
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. (2547). 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์. (หน้า 46-48).
อ่านต่อ >>