วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นของ จ.ราชบุรี ปี 2553

จ.ราชบุรี ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยในปี 2553 ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 135,000 บาท เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ โดยสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาชมรมฯ ได้ดังนี้

ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการประกวดคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดผลงานในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 7 ประเภท ดังนี้
 1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
 2. สถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.มัธยมวัดดอนตูม
 3. สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE (ขนาดใหญ่) ดีเด่น ได้แก่ บจก.พรอสเพอริตี้ คอนกรีต
 4. สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE  (ขนาดเล็ก) ดีเด่น ได้แก่ บจก.แวกซ์กาเบ็จรีไซเคิลเซ็นเตอร์
 5. ชมุชน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด อ.โพธาราม
 6. ประเภทสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได้แก่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 7. ชุมชน TO BE NUMBER ONE  ต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และเข้าประกวดในระดับประเทศ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่
 1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
 2. สถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได้แก่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 3. สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE (ขนาดใหญ่) ดีเด่น ได้แก่ บจก.พรอสเพอริตี้ คอนกรีต
 4. ชุมชน TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2553 ได้แก่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได่แก่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
 • รางวัลสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ต้นแบบโล่เงิน ได้แก่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • รางวัลชุมชน TO BE NUMBER ONE ต้นแบบโล่เงิน ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE Teen Aerobics & Dancercise Thailand Champion 2010 รุ่น Pre-Teenage ได้แก่ ร.ร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE Teen Aerobics & Dancercise Thailand Champion 2010 รุ่นจูเนียร์ ได้แก่ ร.ร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
 1. การปะชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ในพื้นที่ยังไม่แพร่หลาย และขาดความต่อเนื่อง
 2. การดำเนินงานยังอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งบูรณการกิจกรรมภายในหน่วยงาน
 3. การขับเคลื่อนยังไม่ครอบคลุม ขาดผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน ส่วนใหญ่การดำเนินงานเป็นลักษณะงานฝาก ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนของชมรมประเภทชุมชน
 4. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยังไม่ครอบคลุม
 5. งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ไม่เพียงพอ
ที่มาข้อมูล
เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE จ.ราชบุรี ปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2553 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลตลาดสดและตลาดนัดราชบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสดและตลาดนัดราชบุรี เป็นข้อมูลที่สืบค้นมาจากห้องสมุดออนไลน์ (My First Info.) ซึ่งบันทึกเอาไว้เมื่อ 28 ก.ค. 2546 จึงเป็นข้อมูลที่อาจจะล้าสมัยไปบ้าง ไม่ได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลใหม่ ดังนั้น หากผู้อ่านทราบหรือมีข้อมูลใหม่ สามารถเพิ่มเติมไว้ได้ที่ท้ายบทความนี้

ตลาดสด

อ.เมืองราชบุรี
 • ตลาดสดทรัพย์สิน 1  ผู้ขาย 81  ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดทรัพย์สิน 2 ผู้ข่าย 396  ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดเทศบาล ผู้ขาย 185 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดกลางผลไม้ราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ผู้ขาย 350 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดริมทางรถไฟ ผู้ขาย 30 ราย เปิดขาย ทุกวัน (เช้ามืด)
 • ตลาดสดหน้าวัดศรีชมพู  ผู้ขาย - ราย เปิดขาย ทุกวัน (เช้ามืด)
 • ตลาดสดหน้าวัดโรงช้าง ผู้ขาย  25 ราย เปิดขาย ทุกวัน (เช้ามืด)
 • ตลาดสดหัวถนนศรีสุริยวงศ์ ผู้ขาย - ราย เปิดขาย ทุกวัน (เช้ามืด)
อ.จอมบึง
 • ตลาดจอมบึง ผู้ขาย  25  ราย เปิดขายทุกวัน
อ.สวนผึ้ง
 • ตลาดสดเทศบาล ผู้ขาย 299 ราย เปิดขายทุกวัน
อ.บ้านโป่ง
 • ตลาดสดบ้านโป่ง ผู้ขาย 256 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดห้วยกระบอก ผู้ขาย 300 ราย เปิดขายทุกวัน
อ.โพธาราม
 • ตลาดนัดโพธาราม ผู้ขาย  295 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดบ้านสิงห์  ผู้ขาย 56 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดนัดหนองโพ ผู้ขาย 43 ราย เปิดขายทุกวันที่ 5,15,25 ของเดือน
อ.บางแพ
 • ตลาดสดบางแพ ผู้ขาย 39 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดเสรี ผู้ขาย 40 ราย เปิดขายทุกวัน
 • ตลาดสดเสริมสุข ผู้ขาย 45 ราย เปิดขายทุกวัน
อ.ดำเนินสะดวก
 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ผู้ขาย 50 ราย เปิดขายทุกวัน (ตอนเช้า)
 • ตลาดสดสิทธิปากท่อ ผู้ขาย 169 ราย เปิดขายทุกวัน
อ.ปากท่อ
 • ยังไม่มีข้อมูล
อ.บ้านคา
 •  ยังไม่มีข้อมูล
อ.วัดเพลง
 • ยังไม่มีข้อมูล

ตลาดนัด

อ.เมืองราชบุรี
 1. ตลาดนัดสี่แยกชลประทาน สถานที่ ม.7 ต.อ่างทอง เปิดนัดทุกวันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี
 2. ตลาดนัดบริเวณบ้านเลขที่46 สถานที่ ม.7 ต.คูบัว เปิดนัดทุกวันพุธ(15.00-19.00น.)
 3. ตลาดนัดวัดคูบัว สถานที่ ม.3 ต.คูบัว เปิดนัดทุกพฤหัส
 4. ตลาดนัดวัดแคทราย สถานที่ ม.13 ต.คูบัว เปิดนัดทุกเสาร์(15.00-19.00 น.)
 5. ตลาดนัดบ้านหนองหอย สถานที่ ม.2 ต.เขาแร้ง เปิดนัดทุกวันที่ 5,10 และ15 ค่ำ(เช้า)
 6. ตลาดนัดบ้านโคก สถานที่ ม.5 ต.เขาแร้ง เปิดนัดทุกวันที่ 4,9 และ14 ค่ำ(เช้า)
 7. ตลาดนัดดอนแร่  สถานที่ ม.1 ต.ดอนแร่ เปิดนัดทุกวันเสาร์
 8. ตลาดนัดวัดน้ำพุ สถานที่ ม.2 ต.น้ำพุ เปิดนัดทุกวันศุกร์
 9. ตลาดนัดวัดใหม่ราษฏร สถานที่ ม.6 ต.บ้านไร่  เปิดนัดทุกวันพฤหัสดี(บ่าย)
 10. ตลาดนัดวัดศาลเจ้า สถานที่ ม.2 ต.คุ้งกระถิน เปิดนัดทุกวันอังคาร
 11. ตลาดนัดวัดพิกุลทอง สถานที่ ม.3 ต.พิกุลทอง เปิดนัดทุกวันศุกร์ วันจันทร์(เย็น)
 12. ตลาดนัดทุ่งบ่อ สถานที่ ม.5 ต.เจดีย์หัก เปิดนัดทุกวันเสาร์(บ่าย)
 13. ตลาดนัดห้วยตะแคง สถานที่ ม.5 ต.เกาะพลับพลา เปิดนัดทุกวันอาทิตย์(เช้า)
 14. ตลาดนัดวัดราชสิงขร สถานที่ ม.2 ต.เกาะพลับพลา เปิดนัดทุกวันจันทร์ พุธ(เย็น)
 15. ตลาดนัดหน้าศาลเจ้าพ่อเขางู สถานที่ ม.2 ต.เกาะพลับพลา เปิดนัดทุกวันเสาร์(เช้า)
 16. ตลาดนัดวัดเกาะลอย สถานที่ ม.8 ต.เกาะพลับพลา เปิดนัดทุกวันศุกร์(เย็น)
 17. ตลาดนัดวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาราม สถานที่ ม.2 ต.สามเรือน เปิดนัดทุกวันอังคาร(เย็น)
 18. ตลาดกำนันหลัก สถานที่ ถ.เข้าเมืองเพชรเกษมสายเก่า เปิดนัดทุกวัน(บ่าย)
 19. ตลาดคลองถม (เบิร์ดคลองถม) สถานที่ ถ.เข้าเมืองเพชรเกษมสายเก่า เปิดนัดทุกวันพุธ เสาร์(บ่าย)
 20. ตลาดคลองถม (เบิร์ดคลองถม) สถานที่ ข้างห้างเทสโก้โลตัส ราชบุรี เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี (บ่าย)
 21. ตลาดนัดหลังท่าฝาง  สถานที่ ม.3 ต.หนองกลางนา เปิดนัดทุกวันเสาร์(บ่าย)
 22. ตลาดนัดเมืองทองเซ็นเตอร์พ้อยท์ สถานที่ ถ.สมบูรณ์กุล (ทางไปดอนตะโก) เปิดนัดทุกวัน (บ่าย) 
 23. ตลาดเก่าโคยกี๋ สถานที่ ถ.วรเดช ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เปิดนัดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 16:00-22:00 น.
อ.บ้านโป่ง
 1. ตลาดนัดวัดเขาแจง สถานที่ ม.1 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันขึ้น และแรม 9 ค่ำ
 2. ตลาดนัดวัดเขาขลุง สถานที่ ม.5 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันขึ้น และแรม 10 ค่ำ
 3. ตลาดนัดวัดไผ่สามเกาะ สถานที่ ม.11 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันขึ้นและแรม 7,14 ค่ำ
 4. ตลาดนัดข้างคลองชลประทาน สถานที่ ม.12 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันอังคาร (บ่าย)
 5. ตลาดนัดวัดสามมาราม สถานที่ ม.10 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันพุธ (บ่าย)
 6. ตลาดนัดสามแยกหนองไก่ขัน สถานที่ ม.9 ต.เขาขลุง เปิดนัดวันพุธ (เช้า)
 7. ตลาดนัดวัดหนองเสือ สถานที่ ม.6 ต.กรับใหญ่ เปิดนัดทุกวันเสาร์
 8. ตลาดนัดไผ่สามเกาะปั๊มน้ำมันเชลล์ สถานที่ ม.12 ต.เขาขลุง เปิดนัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (บ่าย)
 9. ตลาดนัดวัดม่วง สถานที่ ม.5 ต.บ้านม่วง เปิดนัดทุกวันอาทิตย์ (12.00-18.00 น.)
 10. ตลาดนัดวัดปลักแรต สถานที่ ม.4 ต.เบิกไพร เปิดนัด ทุกวัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ (07.00-9.30 น.)
 11. ตลาดนัดวัดหุบกระทิง สถานที่ ม.10 ต.เบิกไพร ทุกวันวันพุธ (14.00-18.00 น.)
 12. ตลาดนัดต้นกร่าง สถานที่ ม.10 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันจันทร์ วันศุกร์ (14.00-19.00 น.)
 13. ตลาดนัดหมู่ที่ 5  สถานที่ ม.5 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันพุธ วันศุกร์ (14.00-19.00 น.)
 14. ตลาดนัดหัวทุ่ง สถานที่ ม.9 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันอาทิตย์ พฤหัสบดี (บ่าย)
 15. ตลาดนัดวัดลาดบัวขาว สถานที่ ม.4 ต.บัวข่าว เปิดนัดวันอาทิตย์ (12.00-18.00)
 16. ตลาดนัดวัดหนองปลาหมอ สถานที่  ม.5 ต.หนองปลาหมอ เปิดนัดทุกวันขึ้นและวันแรม 6-13 ค่ำ
 17. ตลาดนัดวัดหนองปลาหมอ สถานที่ ม.5 ต.หนองปลาหมอ เปิดนัดทุกวันจันทร์ พุธ (บ่าย)
 18. ตลาดนัดวัดสระตะโก สถานที่ ม.123 ต.หนองปลาหมอ เปิดนัดทุกวันเสาร์ (เช้า)
 19. ตลาดนัดสามแยกโคกสูง  สถานที่ ม.8 ต.หนองปลาหมอ เปิดนัดวันศุกร์ วันเสาร์ (บ่าย)
อ.โพธาราม
 1. ตลาดนัดหนองกลางดง สถานที่ ม.6 ต.ชำแระ เปิดนัด 3 และ 9 ค่ำ
 2. ตลาดนัดสร้อยฟ้า สถานที่ ม.2 ต.สร้อยฟ้า เปิดนัดแรม 2 และ 10 ค่ำ
 3. ตลาดนัดวัดท่าหลวงพล สถานที่ ม.8 ต.ท่าชุมพล  เปิดนัด 7 และ 14 ค่ำ
 4. ตลาดนัดเขาขวาง สถานที่ ม.6 ต.นางแก้ว เปิดนัด 2,4,7,10 และ 13 ค่ำ
 5. ตลาดนัดนางแก้ว สถานที่ ม.4 ต.นางแก้ว เปิดนัด 2,6 และ 12 ค่ำ
 6. ตลาดนัดธรรมเสน สถานที่ ม.8 ต.ธรรมเสน เปปิดนัด 3,5,8 และ 13 ค่ำ
 7. ตลาดนัดวัดหนองใยบัว สถานที่ ต.หนองกวาง เปิดนัดอังคารและศุกร์
 8. ตลาดนัดวัดหนองครึม สถานที่ ต.หนองกวาง เปิดนัดวันพฤหัสบดี
 9. ตลาดนัดเกาะตาพุด สถานที่ ม.4 ต.ธรรมเสน เปิดนัด 5,11 และ 15 ค่ำ
 10. ตลาดนัดเขาราบ สถานที่ ม.6 ต.เตาปูน เปิดนัด 3,9 และ 14 ค่ำ
 11. ตลาดนัดโคกทอง สถานที่ ม.1 ต.เตาปูน เปิดนัดวันพุธ (15.00-18.00 น.)
 12. ตลาดนัดวัดระฆังทอง สถานที่ ม.2 ต.เขาชงุ้ม เปิดนัด 7 และ 14 ค่ำ
 13. ตลาดนัดวัดหนองมะค่า สถานที่ ม.8 ต.เขาชงุ้ม เปิดนัด 8 และ 15 ค่ำ
 14. ตลาดนัดพุลุ้ง สถานที่ ม.8 ต.หนองกวาง เปิดนัด 5 และ 12 ค่ำ
 15. ตลาดนัดเจ็ดเสมียน สถานที่ ม.2 ต.เจ็ดเสมียน เปิดนัด 3 และ 8 ค่ำ
 16. ตลาดนัดบ้านสิงห์ สถานที่ ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง เปิดนัด 7 และ 14 ค่ำ
 17. ตลาดนัดดงยาง สถานที่ ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง เปิดนัดวันพุธและศุกร์
 18. ตลาดนัดวัดบางลาน สถานที่ ม.1 ต.ดอนทราย เปิดนัดวันอาทิตย์ (14.00-18.00 น.)
อ.บางแพ
 1. ตลาดนัดวัดหัวโพ สถานที่ ม.2 ต.หัวโพ เปิดนัดวันอังคาร พุธ(บ่าย)
 2. ตลาดนัดวัดหลวง สถานที่ ม.2 ต.วังเย็น เปิดนัดวันอาทิตย์ (15.00-18.00น.)
 3. ตลาดนัดท่ารถเมล์ สถานที่ ม.3 ต.โพหัก เปิดนัดวันอังคาร
 4. ตลาดนัดวัดใหญ่โพหัก สถานที่ ม.7 ต.โพหัก เปิดนัดวันพุธ
 5. ตลาดนัดข้างสหกรณ์เกษตร สถานที่ ม.2 ต.โพหัก เปิดนัดทุกวันเสาร์
 6. ตลาดนัดท่ารถเมล์ สถานที่ ม.3 ต.โพหัก เปิดนัดทุกวันอาทิตย์
อ.ปากท่อ
 1. ตลาดนัดพุพลับ สถานที่ ม.4 ต.ทุ่งหลวง เปิดนัดทุกวันพุธ (เช้า)
 2. ตลาดนัดบ้านทุ่งหลวง สถานที่ ม.2 ต.ทุ่งหลวง เปิดวันศุกร์ (เย็น)
 3. ตลาดนัดบ้านนาคอก สถานที่ ม.4 ต.อ่างหิน เปิดนัดทุกวันจันทร์และศุกร์ (เย็น)
 4. ตลาดนัดเขาสามง่าม สถานที่ ม.1 ต.อ่างหิน เปิดนัดทุกวันอาทิตย์
 5. ตลาดนัดบ้านเขาช้าง สถานที่ ม.6 ต.หนองกระทุ่ม เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี
 6. ตลาดนัดหินสี สถานที่ ม.3 ต.ยางหัก เปิดนัดทุกวันจันทร์
 7. ตลาดนัดห้วยศาลา สถานที่ ม.1 ต.ยางหัก เปิดนัดทุกวันศุกร์
 8. ตลาดนัดวัดยางงาม  สถานที่ ม.1 ต.ยางงาม เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี
อ.ดำเนินสะดวก
 1. ตลาดนัดวัดโคกบำรุงราษฏร สถานที่ ตำบลดอนกรวย เปิดนัด 5 วันต่อ 1 ครั้ง
 2. ตลาดนัดดอนกรวย สถานที่ ตำบลดอนกรวย เปิดนัดทุกวันเสาร์ (บ่าย)
 3. ตลาดนัดบ้านบัวงาม สถานที่ ม.1 ตำบลบัวงาม เปิดนัดทุกวันศุกร์
 4. ตลาดนัดบ้านบัวงาม สถานที่ สภาตำบลบัวงาม เปิดนัดทุกวันเสาร์
 5. ตลาดบ้านดอนไผ่ สถานที่ ม.1 ต.ดอนไผ่ เปิดนัดทุกวันศุกร์
 6. ตลาดนัดบ้านตับเป็ด สถานที่ ต.ดอนคลัง เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี
 7. ตลาดนัดวัดอมรญาติสมาคม สถานที่ ต.ท่านัด เปิดนัดทุกวันจันทร์ และศุกร์
 8. ตลาดนัดวัดเนกขัม สถานที่ ต.แพงพวย เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี
 9. ตลาดนัดสามแยกดอนคลัง สถานที่ ต.ดอนคลัง เปิดนัดทุกวันจันทร์ และศุกร์(บ่าย)
 10. ตลาดนัดวัดอุบล สถานที่ ม.3 ต.ศรีสราษฎร์ เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี (บ่าย)
 11. ตลาดนัดบ้านประสาทสิทธิ์ สถานที่ ต.ประสาทสิทธิ์ เปิดนัดทุกวันเสาร์
อ.สวนผึ้ง
 1. ตลาดนัดบ่อหวี สถานที่ ม.4 ต.ตะนาวศรี เปิดนัดทุกวันศุุกร์
 2. ตลาดนัดห้วยม่วง สถานที่ ม.3 ต.ตะนาวศรี เปิดนัดทุกวันเสาร์
 3. ตลาดนัดผึ้งหลวง สถานที่ ม.1 ต.ป่าหวาย เปิดนัดทุกวันศุกร์ (เย็น)
 4. ตลาดนัดชัฏป่าหวาย สถานที่ ม.1 ต.ท่าเคย เปิดนัดทุกวันอังคาร (เช้า)
อ.บ้านคา
 1. ตลาดนัดวัดลำพระ สถานที่ ม.4 ต.บ้านคา เปิดนัดทุกวันศุกร์ (เช้า)
 2. ตลาดนัดบ้านหนองน้ำขุ่น สถานที่ ม.2 ต.บ้านคา เปิดนัดทุวันเสาร์ (เช้า)
 3. ตลาดนัดโป่งกระทิงล่าง สถานที่ ม.2 ต.บ้านบึง เปิดนัดทุกวันพุธ
 4. ตลาดนัดโป่งกระทิงบน สถานที่ ม.1 ต.บ้านบึง เปิดนัดทุกวันจันทร์ (เย็น)
อ.วัดเพลง
 1. ตลาดนัดวัดศรัทธาราษฎร์ สถานที่ ต.วัดเพลง เปิดนัดทุกวันอาทิตย์
 2. ตลาดจอมประทัด สถานที่ ต.จอมประทัด เปิดนัดทุกวันเสาร์
 3. ตลาดนัดแจ้งเจริญ สถานที่ ต.จอมประทัด เปิดนัดทุกวันอังคาร
 4. ตลาดนัดวัดเกาะศาลพระ สถานที่ ต.เกาะศาลพระ เปิดนัดทุกวันเสาร์(บ่าย)
 5. ตลาดนัดวัดเพลง สถานที่ ม.4 ต.วัดเพลง เปิดนัดทุกวันพุธ และศุกร์(บ่าย)
อ.จอมบึง
 1. ตลาดนัดรางบัว สถานที่ ม.1 ต.รางบัว เปิดนัดทุกวันจันทร์ (บ่าย)
 2. ตลาดนัดวัดจอมบึง สถานที่ ม.3 ต.จอมบึง เปิดนัดทุกวันพุธ
 3. ตลาดนัดควาย สถานที่ ม.5 ต.จอมบึง เปิดนัดทุกวันเสาร์ (เย็น)
 4. ตลาดนัดสถานีอนามัยจอมบึง สถานที่ ม.3 ต.จอมบึง เปิดนัดทุกวันอาทิตย์
 5. ตลาดนัดวัดแก้มอ้น สถานที่ ม.3 ต.แก้มอ้น เปิดนัดทุกวันศุกร์ (บ่าย)
 6. ตลาดนัดสามแยกแก้มอ้น สถานที่ ม.3 ต.แก้มอ้น เปิดนัดทุกวันอังคาร (บ่าย)
 7. ตลาดนัดด่านทับตะโก สถานที่ ม.1 ต.ด่านทับตะโก เปิดนัดอาทิตย์ (เช้า)
 8. ตลาดนัดด่านใน สถานที่ ม.3 ต.ด่านทับตะโก เปิดนัดทุกวันพฤหัสบดี (เย็น)
 9. ตลาดนัดเบิกไพร สถานที่ ม.1 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันศุกร์ (เย็น)
 10. ตลาดนัดหนองปรือ สถานที่ ม.2 ต.เบิกไพร เปิดนัดทุกวันอังคาร (เย็น)
ที่มาห้องสมุดออนไลน์ My First Info. ข้อมูลจังหวัด : ตลาดสดจังหวัดราชบุรี. [Online]. Available : https://province.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsid=3939&keyword=ตลาดสด. [2553 พฤศจิกายน 14 ].
อ่านต่อ >>