วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สภา/สมาคม/สโมสร/ชมรม/มูลนิธิ/กลุ่ม/ศูนย์/กองทุน ในจังหวัดราชบุรี

(เว้นเกี่ยวกับกีฬา)


สภา
 • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
 • หอการค้าจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง : 157/7 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-2226, 0-3232-6654,0-3231-1021 โทรสาร.0-3232-6655 ประธาน : นายอุดม เปรมพูลสวัสดิ์)
 • สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ ชั้น 6 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2786 โทรสาร.0-3232-2862)
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง (ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3220-1168, 08-1835-5695)
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอปากท่อ
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอวัดเพลง
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองราชบุรี
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอโพธาราม
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอดำเนินสะดวก
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอบางแพ
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอสวนผึ้ง
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านคา
 • สภาพลเมืองราชบุรี
 • สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลวังเย็น
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลคูบัว
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลเบิกไพร
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาหมอ
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลวัดเพลง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลพิกุลทอง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลพงสวาย
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนไผ่
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลประสาทสิทธิ์
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลตาหลวง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าเคย
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลคุ้งกระถิน
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลสวนผึ้ง
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลด่านทับตะโก
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลบางป่า
 • สภาองค์กรณ์ชุมชนตำบลป่าหวาย
สมาคม
 • สมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง 85/7 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-2612, 08-9254-1190)
 • สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262)
 • สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
 • สมาคมคนทำข่าวจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมสื่ออิสระจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง ตลาดโชคอารีย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 10120 โทร. 08-9984-8599)
 • สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง 106 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000โทร.0-3232-6415)
 • สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อสม.)
 • สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี
 • สมาคมช่างผมและเสริมสวยไทย จังหวัดราชบุรี
 • สมาคมผู้ปกครองและครู รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • สมาคมผู้ปกครองและครู รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • สมาคมผู้ปกครองและครู รร.อนุบาลราชบุรี
 • สมาคมผู้เลี้ยงสุกร จังหวัดราชบุรี
 • สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง
 • สมาคมศิษย์ รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • สมาคมศิษย์เก่าวัดแคทราย
 • สมาคมส่งเสริมการกุศล ราชบุรี
 • สมาคมเสริมสวย แต่งผม ราชบุรี
 • สมาคมสมานมิตรแห่งราชบุรี (66 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมส่งเสริมการกุศล ส.ราชบุรี (167/11 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมฮากกา ราชบุรี (145/3 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมตระกูลลี้ ราชบุรี (209-211 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมมิตรกุศล (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมชาวสวนผักราชบุรี (9/8 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมร่วมมิตรราชบุรี (135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมชาวสวน-ชาวไร่ (10/19 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมตั้งศรีบ้านโป่ง (1 ม.1 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมสหมิตรสงเคราะห์บ้านโป่ง (118/3 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • สมาคมรวมมิตรบ้านโป่ง (11/2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • พุทธสมาคมเขาช้างเปาเก็งเค็ง (ศาลเจ้าเขาช้าง ม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • สมาคมปากท่อสงเคราะห์การกุศล (ศาลเจ้าพ่อปู่ ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • สมาคมโผวเล้ง ราชบุรี
 • สมาคมธรรมศาสตร์ราชบุรี
สโมสร
 • สโมสรโรตารี่ราชบุรี
 • สโมสรโรตารี่แก่นจันทน์
 • สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
 • สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
 • สโมสรโรตารีโพธาราม
 • สโมสรโรตารีหลักห้า-ดำเนิน
 • สโมสรไลออนส์ราชบุรี
 • สโมสรไลอออนส์หลักเมือง ราชบุรี ภาค 310D ประเทศไทย (ที่ตั้ง หอประชาคมราชบุรี ชั้น 3 (ข้างประปา) 575 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7113)
 • สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี
 • สโมสรซอนต้าสากล ราชบุรี
 • สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี
 • สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร
 • สโมสรนายทหารชั้นประทวน ค่ายภาณุรังษี
 • สโมสรนายทหารชั้นประทวน ค่ายบุรฉัตร
มูลนิธิ
 • มูลนิธิประชานุกูล (ที่ตั้ง โรงเจซินเฮงตั้ว  ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7187) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 • มูลนิธิประชาคมราชบุรี (ที่ตั้ง 139 ม.9 ต.บ้านเลือก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70120 โทร.08-9743-4094)
 • มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา (ที่ตั้ง 84 ม.2 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.0-3228-1058)
 • มูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ (ที่ตั้ง 4/11 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3222-1816, โทรสาร.0-3222-3487)
 • มูลนิธิกวีธโร (ที่ตั้ง 629/1 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7265)
 • มูลนิธิสว่างวรรณ (ที่ตั้ง 139 ม.9 ต.บ้านเลือก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70120 โทร.08-1701-5174)
 • มูลนิธิจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว (ที่ตั้ง 101 ม.6 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี (โรงเจซินเฮงตั้ว ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิส่งเสริมการกุศล (209 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี (36 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิบ้วนฮกงี่ซัวจึง (โรงเจบ้วนบักตั๊ว ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนฮกเฮง (6 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิลักเลี่ยงตึ๊ง (144 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิกวนอิมบ้านโป่ง (64/16 ม.6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิรวมใจการกุศล ราชบุรี (119 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน (เม่งจินเซียงจีตึ๊ง) (32 โรงเจซุ่นเทียนตั๊ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเจี้ยไช้ (971 ถ.เลิศพานิช ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-โพธาราม (4 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิก๋งปู๋ แซ่ติ้งและทายาท (70 ม.3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิการกุศลบางแพ (302 ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิตั้งสกุลการกุศล (ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิดำเนินการกุศล (194 ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ดำเนินสะดวก (32 ม.1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิเขาห้าหยก (239/4 ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • มูลนิธิกุ่ย-เนี้ยว ภูวพานิช (โรงเรียนชุมชนวัดเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-จอมบึง (330 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-สวนผึ้ง (1/1 ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-วัดเพลง (11 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-บ้านโป่ง (9 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสร้างสรรค์ราชบุรี-ปากท่อ (440 ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิม (150 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • มูลนิธิสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลราชบุรี
 • มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Right Promotion Network Foundation-LPN)  ที่ตั้ง : สำนักงานราชบุรี เลขที่ 182/3 หมู่ 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3231-4667
ชมรม
ด้านการประมง
 • ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี
ด้านสาธารณประโยชน์
 • ชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถ.อำเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000)
 • ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถ.อำเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000)
 • ชมรมใจสู่ใจ (ที่ตั้ง 201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.0-3228-1585 โทรสาร.0-3228-1581)
 • ชมรม อสม.สถานีอนามัย ต.เกาะพลับพลา
 • ชมรม อสม.ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.ราชบุรี
 • ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน จ.ราชบุรี
ด้านสวัสดิการชุมชน
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลประสาทสิทธิ์ (ที่ตั้ง สถานีอนามัยตำบลประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลเบิกไพร (ที่ตั้ง 70/114 ม.2 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลทอง (ที่ตั้ง สถานีอนามัยตำบลพิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรี (ที่ตั้ง 585 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนกรวย (ที่ตั้ง วัดโคกบำรุงราษฎร์ ม.5 ถ.บางแพ-ดำเนิน ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี)
 • ชมรมข้าราชการบำนาญ จ.ราชบุรี
 • ชมรมชาวบ้านเจดีย์หัก ม.3
 • ชมรมชาวเหนือ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
 • ชมรมไท-ยวน ราชบุรี
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.เกาะลอย
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.ดอนตะโก
 • ชมรมผู้สูงอายุดอกลำดวน คูบัว
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.เขาแร้ง
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.คุ้งกระถิน (บ้านเกตุน้อย)
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.คุ้งน้ำวน
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.โคกหม้อ
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่าราบ
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านไร่
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.สามเรือน
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.หนองกลางนา
 • ชมรมผู้สูงอายุ ต.หลุมดิน
 • ชมรมผู้สูงอายุบ้านธาตุ ม.3 ต.เจดีย์หัก
 • ชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัย ต.เกาะพลับพลา
 • ชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • ชมรมผู้สูงอายุมิสซังคาทอลิคราชบุรี
ด้านสุขภาพ
 • ชมรมคนรักฟัน ราชบุรี
 • ชมรมสายใย ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี (ที่ตั้ง โรงเจ ข้างประปา)
 • ชมรมจริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี (ที่ตั้ง สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี 123/202 ถ.เพชรเกษม ซ.1 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000)
ด้านการเมือง การปกครอง
 • ชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านโป่ง
 • ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จ.ราชบุรี
 • ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเมืองราชบุรี
ด้านเศรษฐกิจ
 • ชมรมธนาคารราชบุรี
 • ชมรมโรงโม่หินจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดราชพัสดุ สนามหญ้าราชบุรี
 • ชมรมแม่ค้าสนามกีฬาเขตด้านใน (ตอนเย็น)
 • ชมรมร้านอาหารเมืองราชบุรี
 • ชมรมผู้กอบการค้าตลาดเก่าโคยกี๊ (ที่ตั้ง : บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี)
ด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดราชบุรี
ด้านดนตรี
 • ชมรมดนตรีไทย จังหวัดราชบุรี
 • ชมรมดนตรีไทย โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
 • ชมรมดนตรีไทย ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี
ด้านการศึกษา
 • ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จ.ราชบุรี
 • ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราชบุรี
 • ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขาวัง
 • ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองราชบุรี
ด้านศาสนา
 • ชมรมกัลยาณมิตร จังหวัดราชบุรี
ด้านอาหาร
 • ชมรมร้านอาหารจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมร้านอาหารเมืองราชบุรี
 • ชมรมแผงลอยจำหน่ายอาหารเมืองราชบุรี
 • ชมรมร้านอาหารคนสวยโพธาราม
 • ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลเมืองโพธาราม
 • ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดที่ราชพัสดุ (สนามหญ้า)
ด้านการท่องเที่ยว
 • ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
 • ชมรมโรงแรมจังหวัดราชบุรี
ด้านสื่อสารมวลชน
 • ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดราชบุรี
ด้านอื่นๆ
 • ชมรมช่าง อบต. อ.เมืองราชบุรี
 • ชมรมตระกูลเตียราชบุรี
 • ชมรมนักพูดในชุมชน จ.ราชบุรี
 • ชมรมมอเตอร์ไซต์รับจ้างราชบุรี
 • ชมรมชาวใต้จังหวัดราชบุรี
 • ชมรมถ่ายภาพราชบุรี
สหกรณ์
กลุ่ม
 • กลุ่มสายรุ้ง ราชบุรี เกี่ยวกับ : การรณรงค์การป้องกันเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การข้าถึงการรักษาและสิทธิความหลากหลายทางเพศ ที่ตั้ง : 203/37 ม.4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 และ 26/6 ม.1 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 การติดต่อ : นายชวชล บุณโยประการ โทร.0-3223-3438 อีเมล์: Ratchaburi_Rainbowgroup@hotmail.com
 • กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (ที่ตั้ง 10/1 ม.1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3222-6652,08-1007-3526)
 • กลุ่มกองทุนสัจจะ "ชุมชนรู้รัก" (ชุมชนศรีสุริยวงศาราม) เทศบาลเมืองราชบุรี (ที่ตั้ง 309 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0174, 0-3231-9533,08-9933-1650)
 • กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชน ตำบลลาดบัวขาว (ที่ตั้ง 92 ม.1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • กลุ่มออมทรัพยสวัสดิการชุมชน ตำบลเบิกไพร (ออมบุญวันละบาท) (ที่ตั้ง 29/6 ม.7 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • กลุ่มสวัสดิการออมบุญวันละบาทเพื่อคนบ้านฆ้อง (ที่ตั้ง 99 ม.10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • กลุ่มสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละ 1 บาท ตำบลดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)
 • กลุ่มสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านม่วง (ออมบึญวันละบาท)
 • กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านห้วยทรายทอง เทศบาลตำบลป่าหวาย
 • กลุ่มคนรักษ์คลอง
 • กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์
 • กลุ่มราชบุรีสัมพันธ์
 • กลุ่มสตรีอาสา หมู่ 4 อรัญญิก
 • กลุ่มสตรีอาสาตำบลเกาะพลับพลา
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านไร่
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านไร่ หมู่ 6
 • กลุ่มสตรีอาสาแม่บ้านท่าช้าง หมู่ 10 ต.คูบัว
 • กลุ่มโรสการ์เด้นท์ ม.9 ต.คูบัว
 • กลุ่มชาวสวน บ้านไร่ คูบัว ท่าสนุ่น
 • กลุ่มชุมชนสะพานขาว ม.2 ต.เจดีย์หัก
 • กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ สตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรี
 • กลุ่มทอผ้าจกบ้านใต้ หมู่ 4
 • กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม เขากรวดพัฒนาเจริญดี
 • กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองราชบุรี
 • กลุมพัฒนาอาชีพผ้ามอญทอมือ (ที่ตั้ง : ม.5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 • กลุ่มมอเตอร์ไซต์ ท่าไกรเพชร
 • กลุ่มแม่บ้าน ต.เกาะพลับพลา
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.9 ต.ดอนตะโก
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.5 ต.เจดีย์หัก
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.2 ต.บ้านไร่
 • กลุ่มแม่บ้านเขาลอย
 • กลุ่มแม่บ้านเขาหลวง ม.7 ต.ดอนตะโก
 • กลุ่มแม่บ้าน ต.คุ้งกระถิน
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.4 ต.ดอนตะโก
 • กลุ่มแม่บ้าน ม.7 ต.คุ้งน้ำวน
 • กลุ่มสตรี ม.6 ต.สามเรือน
 • กลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.10 ต.เกาะพลับพลา
 • กลุ่มสตรีอาสาบ้านใหม่ ม.7 ต.คูบัว
 • กลุ่มสตรีอาสาแม่บ้าน ต.เจดีย์หัก ม.3
 • กลุ่มสตรีอาสา ต.หลุมดิน
 • กลุ่มสตรีอาสา ต.คุ้งน้ำวน
 • กลุ่มสตรีอาสา ต.เจดีย์หัก
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ต.น้ำพุ
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.ท่าราบ
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.อ่างทอง
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเมืองราชบุรี
ศูนย์
 • ศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลดอนกรวย (ที่ตั้ง 129 ม.4 วัดสนามไชย ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.0-3234-6469, 0-3225-4350) 
 • ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชนวัดบางแพใต้ (ที่ตั้ง บริเวณวัดบางแพใต้ ม.3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทร.08-1943-6497
 • ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนประจำจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง บริเวณมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.08-1857-9123)
 • ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี (ที่ตั้ง 31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-4726 โทรสาร.0-3231-4726)
 • ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ที่ตั้ง 150 หมู่ 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3284-2292-5 โทรสาร.0-3273-7337 )
 • ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 49 จ.ราชบุรี
 • ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช (ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี
 • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน
 • ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
 • ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
 • ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตราชบุรี
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี (โทร.0-3233-8260)
 • ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดแก้ว (ม.8 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี)
 • ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
 • ศูนย์วัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลบ้านสิงห์ (โรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์))
 • ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี (ฟื้นสัมพันธ์ทางคดีอาญา) ประจำศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-5944
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ที่ตั้ง 275 หมู่ 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-5537
กองทุน
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ที่ตั้ง 92 ม.13 บ้านหนองบัว ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.08-9220-7689, 08-1981-1109) 
 • กองบุญสวัสดิการวันละบาท ตำบลดอนแร่ (ที่ตั้ง 56 หมู่ที่ 1 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • กองบุญทำบุญวันละบาทตำบลปากแรต (ที่ตั้ง 18/4 ม.9 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากท่อ (ที่ตั้ง 93 ม.8 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี)
 • กองทุนวันละบาท "ช่วยราษฎร์เสริมชุมชน" ตำบลบ้านไร่ (99 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนวันละบาทเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านสิงห์ (ที่ตั้ง ศูนย์บริการประชาชนตำบลบ้านสิงห์ ม.8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนด่านทับตะโก (ที่ตั้ง 37 ม.14 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าหวาย (ที่ตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพ ม.9 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโพ (ที่ตั้ง 149/7 ม.2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านม่วง (ที่ตั้ง 25 ม.5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) 
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลตะนาวศรี
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเคย
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเบิกไพร (จอมบึง)
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก้มอ้น
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหลวง
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลสวนผึ้ง
 • กองทุนทำบุญวันละบาทตำบลวัดแก้ว
 • สวัสดิการชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตและออมบุญวันละบาท ตำบลหัวโพ
 • กองทุนสวัสดิการออมบุญชุมชนสามแยกกระจับ
 • กองทุนเมตตาธรรมตำบลเจดีย์หัก
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทอง
 • กองทุนสัจจะวันละบาทเพื่อสวัสดิการประชาชน ตำบลดำเนินสะดวก
 • กองทุนสัจจะวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน ตำบลแพงพวย
 • กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลประสาทสิทธิ์
 • กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลาดบัวขาว
 • กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาทเพื่อคนบ้านฆ้อง
 • กองทุนปุ๋ยหมู่บ้านรางไม้แดง ม.6 ต.เจดีย์หัก
 • กองทุนหมู่บ้านรางไม้แดง
อาสาสมัคร
 • อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ที่ตั้ง อาคารสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดราชบุรี ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 • วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดราชบุรี
 • อาสาพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก
 • อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
เครือข่าย
 • เครือข่าย OTOP จังหวัดราชบุรี
 • ประชาคมราชบุรี
 • เคือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง
 • เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดราชบุรี
ที่มาข้อมูล
-คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2553. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี.
-คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553) .เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 5/2553  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2553. ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น