วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตชนบท จ.ราชบุรี ปี 2553

ความเป็นมา :
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้กำหนดการวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนไว้จำนวน 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด อันได้แก่
หมวดที่ 1 สุขภาพที่ดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) มี 13 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา) มี 7 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต) มี 3 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมให้กับตนเองเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น) มี 6 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 6 ร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันรักษาสิทธิ์ของตนเอง เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น (มี 5 ตัวชี้วัด

คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2553 จ.ราชบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี (นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลใน จ.ราชบุรี ตามห้วงเวลาดังนี้
-ตุลาคม-ธันวาคม 2552 เตรียมการวางแผนจัดเก็บข้อมูล
-มกราคม-มีนาคม 2553 จัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล จปฐ.(ความจำเป็นพื้นฐาน) ระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน/ตำบล
-เมษายน 2553 ตรวจสอบและประมวลผลระดับอำเภอ/จังหวัด

ผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตชนบท จ.ราชบุรี
1.จัดเก็บข้อมูล 10 อำเภอ 89 ตำบล 836 หมู่บ้าน 114,113 ครัวเรือน ประชากร 417,118 คน (ชาย 203,392 คน, หญิง 213,726 คน)
2.ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวชี้วัด
3.รายได้เฉลี่ย ต่อคนต่อปี 51,662.90 บาท (อ.เมือง เฉลี่ยสูงสุด 61,582.08 บาท, อ.สวนผึ้ง เฉลี่ยต่ำสุด 38,433.69 บาท)
4.ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและควรได้รับการแก้ไข 5 ลำดับแรก
-เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ไม่ได้เรียนต่อ ไม่ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 121 คน ต้องแก้ไข 42 คน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.8
-ครัวเรือนเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะหมู่บ้าน เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 109,686 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 4,427 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.9
-ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 111,813 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 2,300 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2
-คนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมศาสนา เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 112,581 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 1,532 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.3
-ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 113,186 ครัวเรือน ต้องแก้ไข 927 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.8

การจำแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก)

 • ลำดับที่ 1 อ.สวนผึ้ง 38,433.69 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 3,202.30 บาท)
 • ลำดับที่ 2 อ.ดำเนินสะดวก 45,278.14 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 3,773.18 บาท)
 • ลำดับที่ 3 อ.จอมบึง 45,603.47 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 3,800.29 บาท)
 • ลำดับที่ 4 อ.บางแพ 46,688.27 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 3,890.69 บาท)
 • ลำดับที่ 5 อ.บ้านคา 48,651.23 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,054.27 บาท)
 • ลำดับที่ 6 อ.ปากท่อ 51,156.33 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,263.02 บาท)
 • ลำดับที่ 7 อ.บ้านโป่ง 51,188.90 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,265.74 บาท)
 • ลำดับที่ 8 อ.โพธาราม 53,742.30 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,478.52 บาท)
 • ลำดับที่ 9 อ.วัดเพลง 57,155.36 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,762.95 บาท)
 • ลำดับที่ 10 อ.เมือง 61,582.08 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 5,131.84 บาท)
 • เฉลี่ยทั้งจังหวัด 51,662.90 บาท/คน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,305.24 บาท)

รายงานสรุปข้อมูลสำคัญ จังหวัดราชบุรี
-จำนวนครัวเรือน 114,113 ครัวเรือน (จำนวนที่เก็บข้อมูล)
-จำนวนคนหรือสมาชิก รวม 416,531 คน แยกเป็นชาย 203,103 คน หญิง 213,428 คน
-ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป
-ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ
-ระดับการศึกษาของคนในจังหวัด สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้ ป.4-6, ม.1-3, ต่ำกว่า ป.4
-ครัวเรือนที่มีน้ำดื่มเพียงพอ 113,925 ครัวเรือน
-ครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ 113,886 ครัวเรือน
-เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 จำนวน 163 คน
-คนอายุ 15-60 ปี ไม่มีอาชีพหรือรายได้ 2,165 คน
-จำนวนคนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ จำนวน 354 คน
-จำนวนคนพิการ จำนวน 2,584 คน
-จำนวนคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 6 ครัวเรือน
-รายได้เฉลี่ย 51,662.90 บาท/คน/ปี
-รายรับจากบัญชีครัวเรือน 21,199.78 บาท/คน/ปี
-รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน 55,765.28 บาท/คน/ปี
-หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน 1,011.48 บาท/คน/ปี
-เงินออมจากบัญชีครัวเรือน 2,730.85 บาท/คน/ปี
-บรรลุเป้าหมาย 22 ข้อ
-ไม่บรรลุเป้าหมาย 20 ข้อ

สรุปผลการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับจังหวัด (จปฐ.2) พ.ศ.2553 จ.ราชบุรี

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)

 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด ผ่าน
 2. แม่ที่คลอดลูกได้รับทำคลอด/ดูแลหลังคลอด ผ่าน
 3. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2,500 กรัม ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 9 คน)
 4. เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีได้รับวัคซีนครบ ผ่าน
 5. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย 4 เดือนแรก ผ่าน (แต่ต้องแก้ไขจำนวน 85 คน)
 6. เด็ก-5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 13 คน)
 7. เด็ก 6-15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 16 คน)
 8. เด็ก 6-12 ปี รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 10 คน)
 9. ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 1,873 ครัวเรือน)
 10. ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 927 ครัวเรือน)
 11. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับตรวจสุขภาพประจำปี ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 1,285 คน)
 12. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 1,246 คน)
 13. ทุกคนในครัวเรือนมีสิทธิประกันสุขภาพ มีหลักประกันสุขภาพ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 369 คน)

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม)

 1. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 127 ครัวเรือน)
 2. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดดื่ม และบริโภคพอเพียง ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 188 ครัวเรือน)
 3. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 227 ครัวเรือน)
 4. ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 511 ครัวเรือน)
 5. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 2,300 ครัวเรือน)
 6. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 125 ครัวเรือน)
 7. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 717 ครัวเรือน)
 8. ครัวเรือนมีความอบอุ่น ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 80 ครัวเรือน)

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา)

 1. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 15 คน)
 2. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 13 คน)
 3. เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 83 คน)
 4. เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อมัธยมปลาย ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 163 คน)
 5. เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ 42 คน)
 6. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนไทยได้ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 354 คน)
 7. คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 623 ครัวเรือน)

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต)

 1. คนอายุ 15-60 ปี มีอาชีพและมีรายได้ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 2,165 คน)
 2. คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 6 ครัวเรือน)
 3. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 8,029 คน)

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยม (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมไทยให้กับตนเองเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)

 1. คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 2,957 คน)
 2. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 16,996 คน)
 3. คนในครัวเรือน ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 788 ครัวเรือน)
 4. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 1,532 ครัวเรือน)
 5. คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 46 คน)
 6. คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 8 คน)

หมวดที่ 6 ร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น)

 1. คนในครัวเรือน เป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 5,817 ครัวเรือน)
 2. คนในครัวเรือนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะของชุมชน/ท้องถิ่น ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 3,526 ครัวเรือน)
 3. คนในครัวเรือน ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน (แต่ต้องแก้ไข 4,740 ครัวเรือน)
 4. คนในครัวเรือน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข 4,427 ครัวเรือน)
 5. คนที่มีสิทธิ์ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผ่าน (ต้องแก้ไข 3,513 คน)

ที่มา :
ข้อมูล : คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2553 จังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2553 ระดับจังหวัด . ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี. 12 พ.ค.2553
ภาพ :
บน :
http://www.thaingo.org/images/a005.jpg
กลาง :
http://www.thaipoem.com/forever/img/storymember/10163-48442.jpg
ล่าง :
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/285/2285/images/pic-3/children1.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น