วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รวมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2553

ในการประชุม เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 26 พ.ค.2553 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ราชบุรี มีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ เรื่องโครงการต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นไปอย่างหลากหลาย ผู้จัดทำจึงนำโครงการต่างๆ เหล่านั้น มารวบรวมไว้ในบทความนี้ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ สำหรับหลายคน หลายองค์กร นำไปประยุกต์ หรือดัดแปลง ใช้ดำเนินการโครงการในหน่วยงานของตนเองได้ ข้อความที่อยู่ในวงเล็บด้านท้ายของแต่ละโครงการ หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
  1. โครงการลดผู้ค้า ผู้เสพ (อำเภอที่ปรากฎสถานการณ์รุนแรง) (ศตส.อ.บ้านโป่ง,อ.บางแพ)
  2. โครงการปฏิบัติการ Clean & Seal (ศตส.อ.เมือง,อ.บางแพ,อ.จอมบึง,อ.สวนผึ้ง,อ.วัดเพลง,อ.ดำเนินสะดวก)
  3. โครงการจัดระเบียบสังคม (อำเภอ) (ศตส.อ.เมือง,อ.บ้านโป่ง,อ.โพธาราม,อ.บางแพ,อ.จอมบึง,อ.สวนผึ้ง,อ.วัดเพลง)
  4. โครงการประชุมโต๊ะข่าว (อำเภอ) (ศตส.อ.ทุกอำเภอ)
  5. โครงการปราบปรามยาเสพติด (ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี)
  6. โครงการบริหารจัดการ (ศตส.อ.) (ศตส.อ.ทุกอำเภอ)
  7. โครงการสกัดกั้นยาเสพติด (ตชด.ที่ 137)
  8. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ศตส.จ.รบ. (ศตส.จ.รบ.)
  9. โครงการค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน (คณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ราชบุรี)
  10. โครงการค่ายเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย (ปกครองจังหวัด)
  11. โครงการประชุมผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ (ศตส.จ.รบ.)
  12. โครงการจัดทำผลิตสปอตวิทยุรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (สถานีวิทยุ)
  13. โครงการ ปชส.สร้างเครือข่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด (สถานีวิทยุ)
  14. โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดตำรวจจิ๋ว (ศปชช.)
  15. โครงการอบรมความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ (ศตส.ทุกอำเภอ)
  16. โครงการร่วมคิด ร่วมทำ ไม่นำพายาเสพติด (กองพลทหารช่าง)
  17. โครงการครอบครัวทหารไทย ห่างไกลยาเสพติด (กองพลทหารช่าง)
  18. โครงการชุมชนสัมพันธ์ (กองพลทหารช่าง)
  19. โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด (กองพลทหารช่าง)
  20. โครงการประชุมกองทุนแม่สัญจร (ศปชช.)
  21. โครงการเตรียมความพร้อมเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 53 (ศปชช.)
  22. โครงการเข้ารับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 53 (ศปชช.)
  23. โครงการพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 53 (ศปชช.)
  24. โรงเรียนค่ายทหารเข้มแข็ง (กองพลทหารช่าง)
  25. โครงการจิตใส ไกลทุกข์ (กองพลทหารช่าง)
  26. โครงการครอบครัวอบอุ่น (กองพลทหารช่าง)
  27. โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานยาเสพติดระดับจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.)
  28. โครงการจัดระเบียบสังคม จทบ.รบ. (จทบ.รบ.)
  29. โครงการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสม (สพท.รบ.เขต 1,สพท.รบ.เขต 2)
  30. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการรายงานจำแนกสถานะสถานศึกษา (สพท.รบ.เขต 1)
  31. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพท.รบ.เขต 1)
  32. โครงการ X-Ray รั้วโรงเรียน (สพท.รบ.เขต 2)
  33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการจำแนกสถานศึกษา (สพท.รบ.เขต 2)
  34. โครงการตั้งจุดตรวจสกัดอำเภอชายแดน (ศตส.อ.บ้านคา)
  35. โครงการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านที่มีสถานการณ์ยาเสพติดรุนแรง (ศตส.อ.ปากท่อ)
  36. โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี 2553 (ศตส.จ.รบ.)
  37. โครงการบูรณาการแกนนำสภาเด็กและเยาวชนบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์ (พัฒนาสังคมฯ)
  38. โครงการบริหารจัดการ (ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี)
  39. โครงการตั้งจุดตรวจสกัด (ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี)
  40. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ (สนง.คุมประพฤติ)
  41. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและสัมพันธภาพแก่เยาวชนและครอบครัว (สถานพินิจฯ)
  42. โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายแรงงานต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ (ประกันสังคมฯ)
  43. โครงการจัดทำป้ายประกาศเกียรติคุณโรงงานสีข้าว (สวัสดิการฯ)
  44. โครงการรั้วเรือนจำป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์ (เรือนจำเขาบิน)
  45. โครงการจู่โจม ตรวจค้นกรณีพิเศษ (เรือนจำเขาบิน)
  46. โครงการดนตรีบำบัด (เรือนจำเขาบิน)
  47. โครงการฝึกวิชาชีพ และซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและอื่นๆ (เรือนจำเขาบิน)
  48. โครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (เรือนจำราชบุรี)
  49. โครงการแค้มป์นักศึกษารุ่นใหม่หัวใจไร้ควัน (ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
  50. โครงการสกัดกั้นพื้นที่ตอนในชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ปี 2553 (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  51. โครงการจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดพื้นที่ อ.ชายแดน (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  52. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  53. โครงการชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม (ศตส.อ.สวนผึ้ง)
  54. โครงการประกาศหมู่บ้านสีขาว (ศตส.อ.วัดเพลง)
  55. โครงการจัดเวรยามหมู่บ้าน (ศตส.อ.วัดเพลง)
  56. โครงการประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด (ศตส.อ.เมือง)
  57. โครงการปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชน (ศตส.อ.เมือง)
  58. โครงการประชุมศูนย์ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (ศตส.อ.เมือง)
  59. โครงการจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ศตส.จ.รบ.)

ที่มา :
ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จ.ราชบุรี.(2553). เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี. ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี : 26 พ.ค.2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น