วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานด้านต่างๆ ใน จ.ราชบุรี

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ใน จังหวัดราชบุรี


  ด้านการเมืองการปกครอง
 • คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดราชบุรีแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ราชบุรี) (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน)
 • คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผนชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี.................. (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี)
 • คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ)
 • คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานโครงการนำร่องในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น กรรมการและเลชานุการ)
 • คณะทำงานบูรณาการแผนชุนชนระดับจังหวัด (รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี (รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ)
 • คณะทำงานยกร่างแผนชุมชนเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ)
 • คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดราชบุรี (เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน จ.ราชบุรี) (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, หัวหน้าสำนักงาน จ.ราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ)
ด้านสิทธิมนุษยชน
 • คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ)
 • คณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี (อัยการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, หน.กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พมจ.ราชบุรี เป็น คณะทำงานและเลขานุการ)
 • คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์สวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สนง.พมจ.รบ.เป็นเลขานุการอนุกรรมการ)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง
 • คณะทำงานโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา
 • คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี 
 • คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอำเภอสวนผึ้ง (นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธาน)
 • คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดราชบุรี
 • อนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
 • คณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ จังหวัดราชบุรี (คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 2206/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553)
ด้านสาธารณสุข
 • คณะกรรมการดำเนินโครงการคนราชบุรีไร้พุง ปี...........  (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธาน, นายแพทย์สาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ) 
 • คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี.......... (นายแพทย์สาธารณสุข เป็นประธาน, นักวิชาการสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ)
 • คณะกรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธาน, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ)
ด้านกีฬา
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 6-16 ก.ค.2553  
ด้านสวัสดิการ
 • คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวสัดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ) 
 • คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนระบบสวสัดิการชุมชน จังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล จังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน
 • คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการ, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ) 
 • คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี
ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
 • คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.ราชบุรี ประจำปี................ (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ) 
 • คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)
 • คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ปี พ.ศ..............
 • คณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี (Gross Provincial Product : GPP)
 • คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจค้าขายชายแดนไทย-พม่า
 • คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) จังหวัดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 • คณะทำงานรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้จังหวัดราชบุรีเป็นสถานีขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ (คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 2259/2553 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553)
 • คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 2 จังหวัดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน, อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เป็นเลขานุการ)
ด้านสังคม
 • คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณชนหอการค้าจังหวัดราชบุรี 
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดประดับธงชาติและโครงการประกวดร้องเพลงชาติจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ..................(ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน,วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ)
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (วัฒนธรรม จ.ราชบุรี เป็นเลขาธิการ)
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองราชบุรี
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธาราม
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอดำเนินสะดวก
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอบางแพ
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดเพลง
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอปากท่อ
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอสวนผึ้ง
 • คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านคา
ด้านอุปโภคบริโภค
 • คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดราชบุรี
ด้านการเกษตร
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
 • คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสับปะรดจังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
 • คณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • ตณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดราชบุรี
ด้านการคมนาคม
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดราชบุรี 
ด้านการศึกษา
 • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ (จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี,  จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)
กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมและสะสมข้อมูล หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มได้ที่ท้ายบทความนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น