วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดราชบุรี ปี 2552

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้กำหนดไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้ประชาชชนมีส่วนร่วมทั้งการกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง ตลอดจนให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และให้มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล/อำเภอ เพื่อรวบรวมสภาพปัญหา ความต้องการของตำบล/อำเภอ มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และกำหนดเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ผลักดันให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำแผนชุมชนของจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ดำเนินการครบแล้วทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 1,005 หมู่บ้าน และได้พยายามจัดทำการบูรณการแผนชุมชนระดับ ตำบล อำเภอ และจังหวัด ขึ้นมาตามลำดับ ข้อมูลที่ปรากฏต่อไปนี้ เป็นเพียงการบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดราชบุรี ปี 2552 เท่านั้น ยังไม่ใช่ข้อมูลการบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัดราชบุรี

การบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดราชบุรี ปี 2552

อำเภอบ้านโป่ง
ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน
 3. พัฒนาความสมบูรณ์และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
 5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร และการบริการ
จุดแข็ง
 1. มีที่ดินเหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม
 2. มีน้ำเพียงพอสำหรับทำเกษตรกรรม
จุดอ่อน
 1. ขาดความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
 2. ขาดตลาดรองรับ หรือตลาดกลางรับซื้อ
โอกาส
 1. มีการส่งผลผลิตที่สะดวก
 2. อยู่ไม่ไกลแหล่งรับซื้อผลผลิต
ข้อจำกัด
 1. ขาดสถานที่รวบรวมสินค้า/ผลผลิต
 2. ไม่มีตลาดกลางที่ประกันราคา/คุณภาพสินค้า
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ผลผลิตได้ราคาสูง
 2. มีระบบประกันราคาที่ได้มาตรฐาน
 3. คนในชุมชนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
 4. ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายได้ รัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องหนี้สินเกษตรกร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี อาชีพเสริมในหมู่บ้าน วิทยากรให้ความรู้ด้านการผลิต
อำเภอดำเนินสะดวก
ยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การค้าและบริการ
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
 3. พัฒนาความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
จุดแข็ง
 1. มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำตลอดปี มีคลองมากกว่า 200 สาย เหมาะสำหรับการทำเกษตร
 2. ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมิตรไมตรี และมีจิตใจเอื้ออารี
 3. พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวิถีชนบท
 4. มีผลผลิตที่เป็นพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพ
จุดอ่อน
 1. ปัญหาความแตกต่างของรายได้ประชาชน
 2. มีการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรค่อนข้างสูง
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมยังมีประสิทธิภาพต่ำ
 4. เกษตรกรยังขาดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
โอกาส
 1. มีตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูง
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ
 3. อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
 4. มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ
 5. มีส่วนราชการให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
ข้อจำกัด
 1. วิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลกมีผลกระทบกับชุมชน
 2. วัฒนธรรมสมัยใหม่มีผลกระทบกับวัฒนธรรม ประเพณี สมัยเก่าที่จะเลือนหายไป
 3. ปัญหาเรื่องยาเสพติด ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
 4. ปัญหาเรื่องมลพิษ ขยะมูลฝอย น้ำเน่าเสีย
 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบ่อยๆ
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ด้านครอบครัวและชุมชน คนด้อยโอกาส คนเรร่อน ส่งเสริมอาชีพคนด้อนโอกาส ดูแลคนพิการในหมู่บ้าน เช่น เบี้ยยังชีพ
 2. ด้านสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น จัดหาอุปกรณ์กีฬา มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีสถานที่พักผ่อน จัดสถานที่พักผ่อน
อำเภอบางแพ
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฎข้อมูล
จุดแข็ง
 1. ระบบชลประทานดี
 2. ผลผลิตทางเกษตรมีมาตรฐานส่งออกได้
 3. มีแหล่งท่องเที่ยว
 4. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
 5. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด
 6. ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
จุดอ่อน
 1. การแพร่กระจายของยาเสพติด
 2. น้ำเสีย
 3. ระบบกำจัดขยะ
 4. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตื้นเขิน
 5. ประชาชนมีรายได้น้อย
 6. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
 7. มีการระบาดของโรคติดต่อและศัตรูพืช
 8. ผลผลิตขาดตลาดรองรับ
 9. ขาดความสามัคคีในชุมชน
 10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 11. ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
โอกาส
 1. มีกองทุนพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าราชบุรี
 2. นโยบายโครงการชุมชนพอเพียง
 3. มีงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี
 4. มีกองทุนชุมชนต่างๆ มาก
 5. มีกระแสอาหารปลอดภัย
ข้อจำกัด
 1. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้สินค้าและต้นทุนการผลิตมีราคาสูง
 2. ราษฎรยึดกระแสทุนนิยมและวัตถุนิยม
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
อำเภอเมืองราชบุรี
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดแข็ง
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดอ่อน
 1. น้ำเสีย
 2. ขาดแคลนน้ำ
ข้อจำกัด
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
อำเภอโพธาราม
ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาคุณภาพการผลิต และเพิ่มรายได้
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน
จุดแข็ง
 1. สังคมมีความสามัคคี สมานฉันท์ ใสสะอาด มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 2. มีองค์กรด้านการศึกษา เรียนรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
 3. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคทั่วถึง
 4. สภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 5. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวพร้อมพัฒนา
 6. มีสินค้าและผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
 7. มีพื้นที่รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
 8. มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่
 9. มีแหล่งสนับสนุนเงินทุน เช่น สถาบันการเงิน
จุดอ่อน
 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง มลภาวะทางอากาศ ขยะมูลฝอย
 2. ปัญหาสังคมด้ายความยากจน เด็กคนชราถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดที่ทำกิน การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด ลักขโมย มีแรงงานนอกระบประกันสังคม ความขัดแย้งในชุมชน ขาดความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
 3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านหนี้สินนอกระบบ แรงงานไร้ฝีมือ ไม่มีตลาดรองรับสินค้าแปรรูป ไม่มีมาตรฐานการผลิตสินค้า
 4. ขาดการวางระบบผังเมืองครอบคลุมทั้งอำเภอ
โอกาส
 1. ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหลักธรรมาภิบาล
 2. มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนา
 3. มีแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพประชากร สินค้าและบริการ
 4. มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงฃ
 5. พื้นที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
ข้อจำกัด
 1. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดปัญหาการว่างงาน
 2. ขาดความต่อเนื่องในด้านนโยบายและขาดแคลนบุคลากรภาครัฐ
 3. ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าเกษตรได้
 4. ขาดการบูรณาการเพื่อการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการและดำเนินการต่างๆ
 5. มีพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ น้ำท่วมขัง และแล้งซ้ำซาก
 6. แรงงานต่างด้าว กระทบความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสุขภาพอนามัยของประชาชน
 7. ระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา ขาดการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด
 8. ขาดจิตสำนึกในการดูแลตนเองและสภาพแวดล้อม ด้ายสุขภาพอนามัย ทำให้โรคไม่ติดต่อสูงขึ้น ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
อำเภอบ้านคา
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดแข็ง
 1. ผู้นำในหมู่บ้าน ประชาชน ส่วนราชการในพื้นที่บ้านคา ต่างเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา
จุดอ่อน
 1. ดินเสื่อม
 2. วัชพืชในแหล่งน้ำหนาแน่นมาก และเกิดการเน่าเสีย
 3. พื้นที่ป่าลดลง เกิดจากการที่เกษตรกรถางป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำเกษตร
 4. ผลผลิตทางการเกษตรมีสารเคมีเจือปน
โอกาส
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
ข้อจำกัด
 1. ประชาชนขาดความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง
 3. ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ ทำให้การพัฒนามีข้อจำกัดตามไปด้วย
 4. ประชาชนยึดติดกับค่านิยมแบบเดิมๆ ไม่เปิดรับสิ่งแปลกใหม่
 5. หน่วยราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชน ยังขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ต้องใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขปัญหา
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี อบอุ่น มีความสุข ประสบความสำเร็จ
 2. เศรษฐกิจดี มีอาชีพที่มั่นคง รายได้สมดุลกับรายจ่าย ไม่มีหนี้สิน
 3. สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนดี มีทุนในการประกอบอาชีพ มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
 4. เยาวชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีการสืบทอด
 5. เด็กได้รับการศึกษา มีทุนการศึกษา
 6. คนชรามีหลักประกันคุณภาพชีีวิต
 7. มีถนน ไฟฟ้า นำประปา ใช้ทุกครัวเรือน
 8. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาดี ได้รับการประกันราคา
 9. สินค้าด้านอุปโภคและบริโภค มีการควบคุมราคาและไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
อำเภอวัดเพลง
ไม่ปรากฏข้อมูล

อำเภอสวนผึ้ง
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดแข็ง
 1. เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
 2. ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอสวนผึ้งจำนวนมาก ทำให้เกิดร้านค้าริมทาง
 3. ในอำเภอมีผู้นำที่หลากหลายด้านต่างๆ และมีความเข้มแข็ง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต.และกลุ่มต่างๆ
 4. มีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้นำ
 5. ประชาชนมีการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าเดิม
 6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น
 7. มีแผนชุมชนครบทุกหมู่บ้าน
จุดอ่อน
 1. มีการบุกรุกพื้นที่ทำกินและพื้นที่ภูเขา
 2. ขาดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
 3. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
 4. การรวมกลุ่มไม่ค่อยยั่งยืน
 5. พื้นที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร
 6. ขาดแหล่งน้ำ
 7. เป็นพื้นที่แห้งแล้ง
 8. มีการตัดไม้ทำลายป่าจากผู้มีอิทธิพล
โอกาส
 1. ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ เช่น SML ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ได้มีโอกาสนำมาสร้างและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญ
 2. ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะเป้าหมายหมู่บ้านยากจนยิ่ง ปี 2550-2551
ข้อจำกัด
 1. ค่าครองชีพสูง
 2. ต้นทุนการเกษตรมีราคาสูง เช่น น้ำมัน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ไม่คุ้มกับการลงทุน
 3. ราคาผลิตผลมีราคาไม่คุ้มกับการลงทุน
 4. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมีเทนชคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ลดการตัดไม้ทำลาายป่า
 2. เศรษฐกิจในหมู่บ้านดี ประชาชนมั่งมีศรีสุข ปลอดคนจน
 3. ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าครองชีพลดต่ำลง
 4. คนในหมู่บ้านมีความรักความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และได้รับบริการอย่างทั่วถึง
 7. การมีคึณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 8. ประชาชนได้รับการศึกษา มีความรู้ และได้รับข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง
 9. ประชาชนมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้นในหมู่บ้าน
อำเภอจอมบึง
ยุทธศาสตร์
 1. ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดแข็ง
 1. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน
 3. มีกลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
 4. ชุมชนมีอาชีพหลักและมีที่ทำกินของตนเอง
จุดอ่อน
 1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ
 2. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
โอกาส
 1. มีหน่วยงานราชการดูแลให้คำแนะนำ
 2. มีงบประมาณสนับสนุนจาก อปท.
 3. มีการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
ข้อจำกัด
 1. ราคาผลผลิตตกต่ำไม่แน่นอน
 2. ศัตรูรบกวนทำลายพืชผลเสียหาย
 3. ปริมาณผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร
 4. ต้นทุนในการผลิตสูงมาก
 5. ตลาดรองรับมีน้อยไม่แน่นอน
 6. งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. ชุมชนมีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง
อำเภอปากท่อ
ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ให้มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนมากยิ่งขึ้น
 2. มีการจัดทำแผนชุมชน และปรับปรุงโดยผ่านกระบวนการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสู่อำเภอสู่เป้าประสงค์
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตทุกครัวเรือน
จุดแข็ง
 1. เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดกลางและมีจำนวนประชากรมาก
 2. มีถนนสายหลักผ่านกลางอำเภอทำให้การคมนาคมสะดวก เหมาะการการทำการค้า
 3. ในอำเภอมีผู้ที่หลากหลายด้านต่างๆ และมีความเข้มแข็ง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และกลุ่มสตรี
 4. มีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้นำ
 5. ประชาชนมีการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นกว่าเดิม
 6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น
 7. มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง
 8. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 9. มีพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มะม่วง และสัปปะรด เป็นต้น
 10. มีระบบชลประมานในการทำการเกษตร
 11. มีธรรมชาติและประเพณีที่หลากหลาย
 12. มีประชากรสุกรมากที่สุดในประเทศไทย
 13. มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติไทยประจัน
 14. มีแผนชุมชนครบทุกหมู่บ้าน
จุดอ่อน
 1. น้ำเสียจากฟาร์มสุกร มลพิษทางอากาศ
 2. ขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
 3. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
 4. การรวมยังไม่ค่อยยั่งยืน
 5. พื้นที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทำให้น้ำไม่เพียงพอ
 6. ขาดแหล่งน้ำ
 7. เป็นพื้นที่แห้งแล้ง
 8. ได้รับผลกระทบจากโรงงาน
 9. ถนนชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีรถบรรทุกสิบล้อวิ่งมาก
 10. มีการตัดไม้ทำลายป่าจากผู้มีอิทธิพล
 11. ขาดแหล่งกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี
 12. ขาดการวางผังเมืองชุมชนที่ชัดเจน
 13. เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรที่ถูกต้อง
 14. ประชากรวัยแรงงานมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานต่างถิ่น
 15. การประสานงานล่าช้าและขาดการบูรณาการในการทำงาน
 16. การป้องกันและกจัดยาเสพติดยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร
 17. ปัญหาแรงงานต่างด้าว
โอกาส
 1. ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เข่น SML ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข มีโอกาสนำมาสร้างและพัฒนาให้หมู่บ้านมีความเจริญ
 2. มีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ
 3. เป็นอำเภอที่ใกล้กรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวก
 4. ใกล้ตลาดกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
 5. มีแหล่งน้ำชลประทาน มีการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ควรส่งเสริมในเชิงอนุรักษ์
ข้อจำกัด
 1. สภาวะค่าครองชีพสูง
 2. สินค้าที่เป็นต้นทุนการเกษตรมีราคาสูง เช่น น้ำมัน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
 3. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ำทำให้บางครั้งขาดทุน
 4. เกษตรกรขาดที่ดินทำกิน
 5. งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ัญหาในระดับพื้นที่
 6. มีแหล่งยั่วยุทำให้ต้องจ่ายเงินมาก
ความคาดหวังของคนในชุมชน
 1. เศรษฐกิจในหมู่บ้านดี ประชาชนมั่งมีศรีสุข ปลอดคนจน
 2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าครองชีพลดต่่ำลง
 3. คนในหมู่บ้านมีความรักสามัคคีรักใคร่ปรองดอง
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
สงสัยในข้อมูล หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามโดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3233-7103,0-3233-8539

ที่มา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการกลไกบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด. 14 มิ.ย.2553 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น