วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นของ จ.ราชบุรี ปี 2553

จ.ราชบุรี ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยในปี 2553 ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 135,000 บาท เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ โดยสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาชมรมฯ ได้ดังนี้

ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการประกวดคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดผลงานในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 7 ประเภท ดังนี้
 1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
 2. สถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.มัธยมวัดดอนตูม
 3. สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE (ขนาดใหญ่) ดีเด่น ได้แก่ บจก.พรอสเพอริตี้ คอนกรีต
 4. สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE  (ขนาดเล็ก) ดีเด่น ได้แก่ บจก.แวกซ์กาเบ็จรีไซเคิลเซ็นเตอร์
 5. ชมุชน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด อ.โพธาราม
 6. ประเภทสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได้แก่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 7. ชุมชน TO BE NUMBER ONE  ต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และเข้าประกวดในระดับประเทศ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่
 1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
 2. สถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได้แก่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 3. สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE (ขนาดใหญ่) ดีเด่น ได้แก่ บจก.พรอสเพอริตี้ คอนกรีต
 4. ชุมชน TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2553 ได้แก่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได่แก่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
 • รางวัลสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ต้นแบบโล่เงิน ได้แก่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • รางวัลชุมชน TO BE NUMBER ONE ต้นแบบโล่เงิน ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE Teen Aerobics & Dancercise Thailand Champion 2010 รุ่น Pre-Teenage ได้แก่ ร.ร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE Teen Aerobics & Dancercise Thailand Champion 2010 รุ่นจูเนียร์ ได้แก่ ร.ร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
 1. การปะชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ในพื้นที่ยังไม่แพร่หลาย และขาดความต่อเนื่อง
 2. การดำเนินงานยังอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งบูรณการกิจกรรมภายในหน่วยงาน
 3. การขับเคลื่อนยังไม่ครอบคลุม ขาดผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน ส่วนใหญ่การดำเนินงานเป็นลักษณะงานฝาก ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนของชมรมประเภทชุมชน
 4. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยังไม่ครอบคลุม
 5. งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ไม่เพียงพอ
ที่มาข้อมูล
เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE จ.ราชบุรี ปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2553 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น