วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จำนวนประชากร จ.ราชบุรี ณ ธันวาคม 2553

จำนวนประชากรใน จ.ราชบุรี รวมทั้งจังหวัด
 • ชาย   จำนวน 409,599 คน
 • หญิง  จำนวน 429,476  คน
 • รวมทั้งสิ้น จำนวน 839,075 คน
 • จำนวนบ้าน  268,900  ครัวเรือน 

จำนวนประชากรใน จ.ราชบุรี แยกรายอำเภอ
(เรียงจากประชากรมากไปหาน้อย)
 1. อ.เมืองราชบุรี  ชาย 96,296 คน หญิง 98,995 คน รวม 195,291 คน บ้าน 65,514 ครัวเรือน
 2. อ.บ้านโป่ง ชาย 85,669 คน หญิง 92,834 คน รวม 178,503 คน บ้าน 59,438 ครัวเรือน
 3. อ.โพธาราม ชาย 60,714 คน หญิง 65,177 คน รวม 125,891 คน บ้าน 39,990 ครัวเรือน
 4. อ.ดำเนินสะดวก ชาย 45,699 คน หญิง 494,431 คน รวม 95,130 คน บ้าน 25,411 ครัวเรือน
 5. อ.ปากท่อ ชาย 31,918 คน หญิง 33,195 คน รวม 65,113 คน บ้าน 19,949 ครัวเรือน
 6. อ.จอมบึง ชาย 29,851 คน หญิง 30,394 คน รวม 60,245 คน บ้าน 18,793 ครัวเรือน
 7. อ.บางแพ ชาย 21,515 คน หญิง 23,089 คน รวม 44,604 คน บ้าน 13,983 ครัวเรือน
 8. อ.สวนผึ้ง ชาย 19,885 คน หญิง 18,627 คน รวม 38,512 คน บ้าน 14,267 ครัวเรือน
 9. อ.บ้านคา ชาย 12,229 คน หญิง 11,482 คน รวม 23,711 คน บ้าน 8,033 ครัวเรือน
 10. อ.วัดเพลง ชาย 5,823 คน หญิง 6,252 คน รวม 12,075 คน บ้าน 3,518 ครัวเรือน

******************************************
ดู จำนวนประชากร จ.ราชบุรี ย้อนหลังเมื่อ กันยายน 2552 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี ข้อมูลจังหวัดราชบุรี ณ เดือนธันวาคม 2553

1 ความคิดเห็น: