วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี (ล่าสุด 7 ก.ค.2554)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศและจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ เมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ จ.ราชบุรี จำนวน 2 กองทุน คือ
 1. ประเภท ก. "กองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1" โดยมีผู้ประกอบการ 2 ราย คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (ดาว์นโหลดเอกสาร)
 2. ประเภท ข. "กองทุนไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด" โดยมีผู้ประกอบการ 1 ราย คือ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด (ดาว์นโหลดเอกสาร)

ที่มาของภาพ
http://www.panoramio.com/photo/26732679
 กองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1
ตำบลที่อยู่พื้นที่ประกาศ จำนวน 9 ตำบล ประกอบด้วย
 1. ตำบลสามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี
 2. ตำบลพิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 3. ตำบลบางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
 4. ตำบลท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 5. ตำบลบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 6. ตำบลแพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 7. ตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 8. ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 9. ตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) มีจำนวน 27 คน ประกอบด้วย
กรรมการจากผู้แทนภาคประชาชน 19 คน คัดเลือกมาจาก
 1. ตำบลสามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 4 คน
 2. ตำบลพิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 2 คน
 3. ตำบลบางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี  จำนวน 1 คน
 4. ตำบลท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 1 คน
 5. ตำบลบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จำนวน 4 คน
 6. ตำบลแพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จำนวน 2 คน
 7. ตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี จำนวน 1 คน
 8. ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  จำนวน 2 คน
 9. ตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 2 คน
กรรมการจากผู้แทนภาครัฐ 6 คน ประกอบด้วย
 1. ผู้แทนกระทรวงพลังงาน  จำนวน 2 คน
 2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 1 คน
 3. ผู้แทนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแต่งตั้ง จำนวน 3 คน
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 2 คน

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.)
ในแต่ละตำบลทั้ง 9 ตำบลต้องมีคณะกรรมการฯ ของแต่ละตำบล (ขั้นต่ำจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน) ที่มาของ คพรต. ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการฯ จากผู้แทนแต่ละหมู่บ้าน (ในประกาศเรียกว่า คพรต.ภาคประชาชน)  มีจำนวนเท่ากับจำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลนั้นๆ เช่น ตำบล ก. มี 9 หมู่บ้าน จะต้องมีกรรมการฯ เป็นผู้แทนคนในแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 1 คน รวม 9 คน
 2. คณะกรรมการฯ อื่นๆ (ในประกาศเรียกว่า คพรต.อื่นๆ)  เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสถานศึกษา  ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนเครือข่ายชุมชน ผู้แทนสภาเยาวชน ผู้แทนศาสนา ผู้แทนสื่อมวลชน มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของ ครพต.ทั้งหมด เช่น ตำบล ก. นี้จะคัดสรรคณะกรรมการฯ ประเภทนี้ได้ไม่เกิน 4 คน ก็คือ 4 คนจากคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 13 คน (9 คน+4  คน)

 กองทุนไฟฟ้า บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด
ตำบลที่อยู่ในพื้นที่ประกาศ จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย
 1. ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
 2. ตำบลดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
 3. ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 4. ตำบลดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 5. ตำบลหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 6. ตำบลเกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
คณะกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) มีจำนวน 19 คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการจากผู้แทนภาคประชาชน จำนวน 13 คน คัดเลือกมาจาก
 1. ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 2 คน
 2. ตำบลดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  จำนวน 1 คน
 3. ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 3 คน
 4. ตำบลดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 2 คน
 5. ตำบลหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 4 คน
 6. ตำบลเกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 1 คน
คณะกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
 1. ผู้แทนกระทรวงพลังงาน จำนวน 1 คน
 2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 1 คน
 3. ผู้แทนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแต่งตั้ง จำนวน 3 คน
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 1 คน

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.)  -ไม่มี-


*******************************************
ความรู้เพิ่มเติม
 • เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ คือ เงินของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนต้องรับภาระเพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทผลิตไฟฟ้า มีหน้าที่นำเงินส่งเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยมีอัตรากำหนดตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ดังนั้นในแต่ละพื้นที่จึงมีขนาดของเงินกองทุนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงไฟฟ้า
 • ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554 คณะกรรมการประจำหมู่บ้านหรือคณะกรรมชุมชน จะจัดให้มีการประชาคม ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนด และจัดให้มีการประชุมผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนในตำบล เพื่อสรรหา คพรฟ. และ คพรต. ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2554
ที่มาข้อมูล :
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน. (2554). กองทุนพัฒนาไฟฟ้า. [Online]. Available :http://portal.erc.or.th/PDFPortal/Login.aspx. [2554 สิงหาคม 16 ].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น